โรงเรียนวิทยากร

นวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
Project-Based Learning

 

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลสำหรับผู้สนใจ

ทุกหลักสูตรเหมาะสำหรับครูอาจารย์ นักการศึกษา นักปฏิบัติการทางสังคม นักวิชาการ นักจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ ผู้สนใจทั่วไป


รูปแบบการเรียนรู้ : การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เน้นการฝึกปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมของผู้เรียน การบรรยาย และ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สถานที่ : มะขามป้อมอาร์ตสเปซ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ระยะเวลา : หลักสูตรละ 5 วัน 4 คืน
ค่าลงทะเบียน : หลักสูตรละ 9,500 บาท (บุคคลทั่วไป) 7,500 บาท (องค์กรพัฒนาสังคมไม่แสวงหากำไร หลักสูตรละ 5 ท่าน)
*รวมค่าที่พัก อาหารหลัก อาหารว่าง หนังสือคู่มือและอุปกรณ์ตลอดการอบรม การเดินทางเชียงใหม่-เชียงดาว และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว