โรงเรียนวิทยากร

หลักสูตรเข้มข้นจากประสบการณ์การทำงานอย่างต่อเนื่องยาวนานสี่ทศวรรษของมะขามป้อม กลุ่มคนทำงานคลุกฝุ่น อยู่ในสนามการปฏิบัติจริงบนเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงสังคม โดยทีมวิทยากรตัวจริงที่สกัดบทเรียนแห่งชีวิตของพวกเขามาเป็นกิจกรรมการเรียนรู้สุดสร้างสรรค์ จากผู้เรียนที่เป็นนักสร้างการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายบทบาททั้งครู อาจารย์ นักการศึกษา นักกิจกรรมทางสังคม 

วิทยากรกระบวนการหลายร้อยคนได้กลับไปต่อยอดความรู้ สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดจริงในห้องเรียน และฐานปฏิบัติการ

1. หลักสูตรระดับกระบวนกร Facilitator

2. หลักสูตรระดับ Trainer

ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน 35 ชั่วโมง เหมาะสำหรับ วิทยากร ครู อาจารย์ นักกิจกรรม ที่มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้มาพอสมควร มีความสนใจเป็นวิทยากรแกนนำ สามารถนำทักษะที่ได้เรียนรู้ไปสร้างการเรียนรู้ให้แก่วิทยากรรุ่นใหม่ต่อไป  (สามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจไม่จำเป็นต้องต่อเนื่องกัน )

3. หลักสูตรระดับผู้นำการเปลี่ยนแปลง Change Maker

หลักสูตรเหมาะกับ ครู อาจารย์ นักการศึกษา นักกิจกรรมทางสังคม หัวหน้างาน ผู้บริหารองค์กร ผู้นำการเเรียนรู้เพื่อการปลี่ยนแปลง ที่เคยมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ ต้องการเครื่องมือในการพัฒนาทีมงานในองค์กร แนวทางการสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

Message us