โรงเรียนวิทยากร

หลักสูตรเข้มข้นจากประสบการณ์การทำงานอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่าสี่ทศวรรษของมะขามป้อม กลุ่มคนทำงานคลุกฝุ่นที่อยู่ในสนามการปฏิบัติจริงบนเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงสังคม โดยทีมวิทยากรตัวจริงที่เปี่ยมประสบการณ์จากการลงมือทำจริง สกัดบทเรียนแห่งชีวิตของพวกเขามาเป็นกิจกรรมการเรียนรู้แสนสนุกสุดสร้างสรรค์ เน้นการมีส่วนร่วมจากประสบการณ์ตรงของผู้เรียน บนฐานทฤษฎี “การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง” (Transformative Learning )

จากผู้เรียนที่เป็นนักสร้างการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายบทบาททั้งครู อาจารย์ นักการศึกษา นักกิจกรรมทางสังคม และผู้สนใจ จากผู้เรียนนับพันคนที่ได้กลับไปต่อยอดความรู้ สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดจริงในห้องเรียน และ พื้นปฏิบัติการของตนเอง

 

1. หลักสูตรระดับกระบวนกร Facilitator

หลักสูตรพื้นฐานสำหรับกระบวนกร ครูอาจารย์ นักการศึกษา นักกิจกรรมทางสังคม นักปฏิบัติการเรียนรู้และผู้สนใจงานกระบวนกรและการออกแบบการเรียนรู้

คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียด

2. หลักสูตรระดับ Trainer

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ วิทยากร ครู อาจารย์ นักกิจกรรม ที่มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้มาพอสมควร มีความสนใจเป็นวิทยากรแกนนำ สามารถนำทักษะที่ได้เรียนรู้ไปสร้างการเรียนรู้ให้แก่วิทยากรรุ่นใหม่ต่อไป  (สามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจไม่จำเป็นต้องต่อเนื่องกัน )

คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียด

3. หลักสูตรระดับผู้นำการเปลี่ยนแปลง Changemaker

หลักสูตรนี้เหมาะกับ ครู อาจารย์ นักการศึกษา นักกิจกรรมทางสังคม หัวหน้างาน ผู้บริหารองค์กร ผู้นำการเเรียนรู้เพื่อการปลี่ยนแปลง ที่เคยมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ ต้องการเครื่องมือในการพัฒนาทีมงานในองค์กร แนวทางการสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียด
Message us