WORKSHOP & EXCHANGE

ฝ่ายต่างประเทศยังสามารถจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ( Workshop ) และประสานงานโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มศิลปิน ( Exchange ) สำหรับการเรียนรู้ระหว่างกลุ่มศิลปินและพัฒนาผลงานที่เน้นการแลกเปลี่ยนข้ามวัฒนธรรม