โรงเรียนไท

โรงเรียนแห่งเสรีภาพทางปัญญาของเยาวชนไท
“ห้องทดลองของนวัตกรสังคม (Social Innovators Lab)”
สำหรับเยาวชนอายุ 15-20 ปี 

การเรียนรู้ของเยาวชนไทยในศตวรรษที่21 
ห้องเรียนเพื่อการปลดปล่อยอิสรภาพทางปัญญา
โรงเรียนที่สร้างการเรียนรู้เพื่อความเป็นมนุษย์

จากแนวคิดของหนังสือ 21st Century Skills Rethink How Students Learn บรรณาธิการโดย Jame Bellanca และ Ron Brandt Creating Innovators โดย Tony Wagner และ Creative Schools โดย Ken Robinson ที่รวบรวมแนวคิดการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาจากทั่วสหรัฐอเมริกา แนวทางที่บ่งชัดถึงรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่ช่วยตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียนในโลกยุคใหม่ กระบวนทัศน์การเรียนรู้ในโรงเรียนแบบเก่า ที่เน้นการวัดผลเชิงวิชาการ ไม่สามารถตอบสนองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เราจะสร้างห้องเรียนที่เหมาะสมกับยุคสมัย ในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างไร

ห้องเรียนที่มุ่งพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำคัญในศตวรรษที่ 21
Creativity / Communication / Critical Thinking / Collaboration / Cross Culture / Citizenship

หลักสูตร

  1. เพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวด หันกลับไปทำความรู้จักตัวเอง (Self Knowing)
  2. เทคนิคการเรียนรู้ชุมชน จากชนบทไทยสู่หมู่บ้านโลก ( From Local Community to Global Village )
  3. สำรวจหมู่บ้าน มองให้เห็นความหลากหลาย อยู่ร่วมกับความแตกต่าง (Community Survey )
  4. วิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาของชุมชนด้วยการคิดกระบวนระบบ (Systems Thinking)
  5. เรียนรู้การแก้ปัญหาสังคมด้วยการออกแบบนวัตกรรม (Design Thinking)
  6. ฝึกฝนทักษะการสื่อสารสารธารณะ ด้วยเทคนิคละคร ถ่ายภาพ การเขียน และ วีดีโอ (Creative Communication) 
  7. สรุปบทเรียนเป็นงานวิจัยรายบุคคล (Individual Research)
Message us