ครูแกนนำเท่าทันสื่อ

มะขามป้อมจับมือกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดค่ายครูผู้นำนักสื่อสารรุ่นที่1-2 ในปี 2562-2563 โดยหวังกระจายสัญญาณเรียนรู้สื่ออย่างรู้เท่าทันให้แก่เยาวชนทั่วประเทศ จึงชักชวนครู อาจารย์ นักกิจกรรมทั่วประเทศ จำนวน 200 คน มาร่วมเรียนรู้ ฝึกฝนเทคนิคการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อการรู้เท่าทันสื่อซึ่งเป็นทักษะสำคัญยิ่งในศตวรรษที่ 21 ท่ามกลางสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสังคมปัจจุบัน 

โดยในปี 2564 นี้ เรายังดำเนินโครงการต่อไปในปีที่ 3 โดยการการพัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถของครูอาจารย์ครูผู้นำนักสื่อสาร ในลักษณะการเป็น Facilitator ในระดับภูมิภาค ในการขยายผลให้คุณครูในระดับภูมิภาคของตนเองได้ โดยผ่าน 4 กิจกรรมดังนี้

  1. ค่ายออกแบบการเรียนรู้และการขยายผลครูผู้นำนักสื่อสาร  ( Train the Trainers Workshop )
  2. ปฏิบัติการขยายผลในระดับภูมิภาค ( Hotspot Facilitator)
    เพื่อรวมกลุ่มผนึกกำลังกัน ทั้งแบบกลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่ เพื่อช่วยกันขยายสัญญาณเท่าทันสื่อ โดยครั้งนี้เราจะขยายสัญญาณ 2 ระดับ
    ระดับที่ 1 นำความรู้ที่ได้ไปขยายผลอย่างต่อเนื่องในห้องเรียน หรือ กลุ่มเป้าหมายของท่านเอง
    ระดับที่ 2 จัดอบรม Hotspot teacher ร่วมกับทีม ให้ครู อาจารย์ ในระดับภูมิภาคตามแผนที่ได้ออกแบบไว้
  3. การติดตามเสริมพลังในพื้นที่ โดยทีมโครงการ ( Empowering Follow up )
  4. เวทีประชุมสรุปบทเรียน ( After Action Review )