Study Tour

เป็นหลักสูตรการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมอย่างเข้มข้น จัดเป็นประจำทุกปี เป็นเวลากว่า20 ปี ในช่วงเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม ระยะเวลาประมาณ 18 วัน  โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นนักศึกษา นักละครศิลปินและคนทำงานสังคม จากต่างประเทศและในประเทศ โดยเนื้อหาหลัก คือการผลิตละครเพื่อการพัฒนาแบบต่างๆของมะขามป้อมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม รวบรวมองค์ความรู้หลากหลาย ทั้งการเสริมพลังและทำงานร่วมกับชุมชน การออกแบบกิจกรรมเรียนรู้สร้างสรรค์อย่างมีส่วนร่วม ทักษะละครและการแสดง และการแก้ไขปัญหา/ความขัดแย้งในสังคม