COURSES

Applied Theatre for Community Engagement and Empowerment

หลักสูตร 1-5 วัน เรียนรู้การใช้เครื่องมือละครเพื่อทำความเข้าใจปัญหาของชุมชน และเสริมพลังให้กับชุมชน ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนจากชุมชน สำรวจปัญหา/ปัญญาของชุมชนผ่านการทำกิจกรรมร่วมกับชาวบ้าน เหมาะสำหรับผู้เข้าร่วมอายุ 12 ปีขึ้นไป

Applied Theatre for Cross-cultural Learning Process

หลักสูตร 2-5 วัน เรียนรู้การใช้เครื่องมือละครและศิลปะสร้างสรรค์เพื่ออกแบบกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรม ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ทักษะเบื้องต้นในการออกแบบและนำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียนในพื้นที่ เหมาะสำหรับผู้เข้าร่วมอายุ 15 ปี ขึ้นไป

Service Theatre: Playing in the Mountains

หลักสูตร 4-6 วัน เน้นการเรียนรู้เครื่องมือละครและการแสดงที่หลากหลาย และผลิตละครเพื่อนำไปแสดงให้กับชุมชน/โรงเรียนในพื้นที่ได้รับชม รวมกับกระบวนการแลกเปลี่ยนกับผู้ชมในพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม เหมาะสำหรับผู้เข้าร่วมอายุ 12 ปี ขึ้นไป

Theatre for Problem/Conflict Resolution

หลักสูตร 2-5 วัน เน้นการใช้เครื่องมือละครเพื่อทำความเข้าใจปัญหา/ความขัดแย้งในสังคม ทำความเข้าใจผู้เกี่ยวข้องกับปัญหา/ความขัดแย้งอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น และหาทางออกร่วมกันผ่านการทดลองผลิตละคร เหมาะสำหรับผู้เข้าร่วมอายุ 18 ปีขึ้นไป

Applied Arts and Theatre for Cross-cultural Learning

หลักสูตร 2-6 วัน เน้นการใช้เครื่องมือละครและศิลปะประยุกต์ในการทำความเข้าใจความแตกต่าง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรม และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เหมาะสำหรับผู้เข้าร่วมอายุ 18 ปีขึ้นไป