พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน

เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาองค์ความรู้เรื่องกระบวนการสร้างการเรียนรู้เชิงรุกในรูปแบบผ่านประสบการณ์ (Active Learning) การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) และการพัฒนาสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ (Creative Communication) ร่วมกับภาคีเครือข่าย (Strategic Partner) ซึ่งเป็นครูอาจารย์ นักกิจกรรมทางสังคมทั้งในและนอกระบบการศึกษาทั่วประเทศ ที่สามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการเรียนรู้ จึงสามารถใช้ทุนที่มีข้างต้น ดำเนินโครงการสนับสนุนหน่วยจัดการและภาคีเครือข่าย ทำหน้าที่จุดประกายและกระตุ้นหนุนเสริม (Catalyst) ให้เกิด“ชุมชนการเรียนรู้ของหน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชน”” เป็นกลไกสำคัญในท้องถิ่นที่จะมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนา ทีมพี่เลี้ยงเพื่อสร้างนวัตกรรมในชุมชน การพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ดีมีคุณภาพให้เกิดขึ้นในสังคมไทย นำไปสู่การการเสริมสร้างสุขภาวะในกลุ่มเด็กและเยาวชนต่อไป

  1. หลักสูตร : การพัฒนาโครงการเยาวชนในศตวรรษที่ 21 ( 21st Century Youth Project Development)  
  2. หลักสูตร : การติดตามและประเมินผลแบบเสริมพลังการเรียนรู้ ( Empowering Evaluation  )    
  3. หลักสูตร : การถอดบทเรียนพื้นที่ต้นแบบ ( Key Achievement Decoding )                                  
  4. หลักสูตร : นักออกแบบการเรียนรู้ที่มีหัวใจ ( Transformative Learning Designer )  
  5. หลักสูตร : นักละครเพื่อการเรียนรู้   (Drama for Educator)  
  6. หลักสูตร : นักสื่อสารสร้างสรรค์เพื่อการคิดวิพากษ์ (Creative Communication for Critical Thinking) 
  7. หลักสูตร : การพัฒนาด้านในและความเป็นผู้นำ ( Personal Development and Leadership )   
  8. หลักสูตร : เครื่องมือการเรียนรู้บนฐานชุมชน ( Community Based Learning Tools )