ห้องเรียนประชาธิปไตย

การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง ไม่ใช่การสอนด้วยการ “บรรยาย” แต่ผู้สอนต้องพัฒนาการสอนในรูป “กิจกรรม”ผ่านการลงมือปฏิบัติหรือการเรียนการสอนผ่าน”กระบวนการคิดวิเคราะห์” ขึ้นมา เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นความเชื่อมโยงที่มีนัยสำคัญมากขึ้นคือ เราทุกคนต่างเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาและการคลี่คลายแก้ไขปัญหา สำหรับกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวผู้สอนจะเป็น “วิทยากรกระบวนการ”ที่มีหน้าที่เชื่อมโยงการเรียนรู้กับประสบการณ์จริงในวิถีชีวิตทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในความเป็นพลเมือง และการพัฒนาประชาธิปไตยจนก้าวลึกไปถึงการมีจิตสำนึกมีจิตวิญญาณประชาธิปไตย

เครือข่ายครูผู้นำการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย และ การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน  เกิดการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนให้แก่ครูผู้นำการเรียนรู้ ให้มีความรู้ ทักษะการสอน และสร้างเสริมทัศนคติที่ดีต่อวิถีประชาธิปไตย จำนวน 40 คน ดำเนินการโดย มูลนิธิสื่อชาวบ้านมะขามป้อม ร่วมกับ กลุ่มพลเรียน และองค์กรเครือข่าย สนับสนุนโครงการโดย สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย

Message us