Inter School

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับอบรมนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ มีหลากหลายหลักสูตร เช่น Community engagement ละครสิ่งแวดล้อม ศิลปะและละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง

Message us