About

40 ปีมะขามป้อม

History

เมื่อเอ่ยคำว่า “มะขามป้อม” คนทั่วไปมักจะรู้จักเราในฐานะกลุ่มละคร แต่จริงๆแล้วเราเหมือนเป็นอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวใหญ่ โรงเรียนอนุบาล มหาวิทยาลัย หรือแหล่งรวมพลคนประหลาดผู้รักการละคร แต่ว่าภารกิจหลักๆของเราก็คือ นำศาสตร์ละครมาใช้เป็นเครื่องมือทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมนั่นเอง

กลุ่มละครมะขามป้อมก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2523 เป็นกลุ่มสื่อที่ทำงานกับชุมชนเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในประชาธิปไตย ถึงวันนี้มะขามป้อม กลุ่มละครที่มีสมาชิกและอาสาสมัครมากกว่า 200 คน เรารับแสดงหลายบทบาท ทั้งเป็นแหล่งชุมนุมการแสดงหลากหลายประเภท เป็นหัวเรือใหญ่ของกลุ่มเครือข่ายละครเด็กและเยาวชน เป็นกลุ่มนักกิจกรรมที่ทำงานกับชุมชนร่วมรณรงค์ประเด็นสังคมต่างๆ รวมทั้งเป็นนักการศึกษาซึ่งใช้กระบวนการสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ เป็นวิทยากรด้านการจัดการความขัดแย้ง เป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม และร่วมผลิตผลงานกับศิลปินและองค์กรจากนานาประเทศ

ปี พ.ศ.2548 เราจดทะเบียนเป็น มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม) ขยายขอบเขตการทำงานออกไปอีก ภารกิจหลักของเราคือ ใช้สื่อละครเป็นกระบอกเสียงให้กับเด็กเยาวชนและชุมชน สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงทั้งในระดับชุมชน ภูมิภาคและนานาชาติเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมตามที่เราฝัน ครอบครัวของเราแบ่งกำลังออกเป็นหลายฝ่าย หลักๆแล้ว ได้แก่ ฝ่ายการแสดง ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายละครชุมชน ฝ่ายต่างประเทศ และฝ่ายพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร บ้านสองหลังของมะขามป้อมตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ และที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

นอกจากนั้นเรายังตั้งบริษัท กู๊สเบอร์รี่ อาร์ตส์ คือกิจการเพื่อสังคมของชาวมะขามป้อม มุ่งหมายเพื่อขยับขยายขอบข่ายการทำงานสู่สาธารณะ และทำหน้าที่ระดมทุนหล่อเลี้ยงองค์กรไปพร้อมกัน ปกติแล้วการหาแหล่งทุนสนับสนุนโครงการด้านศิลปะไม่ใช่เรื่องง่ายนัก มะขามป้อมเองผ่านสภาวะท้าทายมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง หลังจากวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 เราได้ริเริ่มธุรกิจเพื่อสังคมด้วยโครงการ Study Tour สร้างโอกาสให้ผู้เข้าร่วมจากนานาประเทศได้เรียนรู้ทักษะละครและทำงานร่วมกับชุมชน ซึ่งยังดำเนินอยู่จนถึงทุกวันนี้ และยังมีโปรแกรมอีกมากมายสำหรับกลุ่ม องค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจกิจกรรมของเรา

ความหวังสูงสุดของเรา คือการเป็นเสมือนสะพานเชื่อมผู้คน งานศิลปะ และชุมชนท้องถิ่น ให้ได้พบปะกันบนจุดร่วมที่สร้างสรรค์และยั่งยืน เรายินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเที่ยวชม เพลิดเพลินกับบรรยากาศของมะขามป้อม Art Space และขอเชื้อเชิญทุกท่านที่สนใจ ไม่ว่าจะอยู่ใกล้ ไกล จากเมืองใหญ่หรือชุมชนเล็กๆ คนไทยหรือว่าชาวต่างชาติ เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมผ่านงานศิลปะและกระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ สร้างสังคมแห่งสันติภาพ ความยุติธรรม และใส่ใจในสิ่งแวดล้อมร่วมกันกับเรา        

ปี พ.ศ 2563 มะขามป้อมมีสถานะเป็นองค์กรเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมกลุ่มเล็กๆ ที่มีการดำเนินงานต่อเนื่องมายาวนานครบสี่ทศวรรษ และเรายังคงทำงานและเดินทางต่อไปบนเส้นทางที่เราศรัทธา 

Team Members

พฤหัส  พหลกุลบุตร
เลขาธิการมูลนิธิ
อุษณา ลีลาวศิน
ผู้จัดการมูลนิธิ
ภัทรภร  เกิดจังหวัด
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา
ฉัตรวรุณ  เล้าแสงชัยวัฒน์
ผู้จัดการโครงการ
ธนาวัฒน์   รายะนาคร
ผู้จัดการโครงการ
ธัญญะ สรรพคุณ
ผู้จัดการ Makhampom Art Space
ญาดา   เกรียงไกรวุฒิกุล
ผู้จัดการ บ.กู้สเบอรี่ / หัวหน้าฝ่ายชุมชน
ปิยฉัตร  สินพิมลบูลย์
หัวหน้าฝ่ายต่างประเทศ
ธนุพล  ยินดี
หัวหน้าฝ่ายละคร
ปองจิต   สรรพคุณ
ผู้อำนวยการศิลปะ
Richard  Barber
ที่ปรึกษาฝ่าย่ต่างประเทศ และ ผู้อำนวยการ Free Theatre Australia 

กรรมการมูลนิธิ

คุณ  ศรีศักดิ์  ไทยอารี  ประธาน
คุณ  พฤหัส  พหลกุลบุตรเลขาธิการ
คุณ  ทองขาว ทวีปรังสีนุกูลกรรมการ
คุณ  โอภาส เชษฐากุลกรรมการ
คุณ  ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์กรรมการ
คุณ  ลักขณา  คุณาวิชยานนท์ กรรมการ
คุณ  พาฝัน  ศุภวานิชกรรมการ / เหรัญญิก

Connect us

สำนักงานกรุงเทพ: 
มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม) ตู้ปณ. 165 ปณศ. สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
Facebook: Makhampom

สำนักงานเชียงดาว:
มะขามป้อมอาร์ตสเปซ 477 ม.7 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่  50170
Facebook: Makhampom Art Space

Message us