40 ปีมะขามป้อม

History

เมื่อเอ่ยคำว่า “มะขามป้อม” คนทั่วไปมักจะรู้จักเราในฐานะกลุ่มละคร แต่จริงๆแล้วเราเหมือนเป็นอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวใหญ่ โรงเรียนอนุบาล มหาวิทยาลัย หรือแหล่งรวมพลคนประหลาดผู้รักการละคร แต่ว่าภารกิจหลักๆของเราก็คือ นำศาสตร์ละครมาใช้เป็นเครื่องมือทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมนั่นเอง

กลุ่มละครมะขามป้อมก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2523 เป็นกลุ่มสื่อที่ทำงานกับชุมชนเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในประชาธิปไตย ถึงวันนี้มะขามป้อม กลุ่มละครที่มีสมาชิกและอาสาสมัครมากกว่า 200 คน เรารับแสดงหลายบทบาท ทั้งเป็นแหล่งชุมนุมการแสดงหลากหลายประเภท เป็นหัวเรือใหญ่ของกลุ่มเครือข่ายละครเด็กและเยาวชน เป็นกลุ่มนักกิจกรรมที่ทำงานกับชุมชนร่วมรณรงค์ประเด็นสังคมต่างๆ รวมทั้งเป็นนักการศึกษาซึ่งใช้กระบวนการสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ เป็นวิทยากรด้านการจัดการความขัดแย้ง เป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม และร่วมผลิตผลงานกับศิลปินและองค์กรจากนานาประเทศ

ปี พ.ศ.2548 เราจดทะเบียนเป็น มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม) ขยายขอบเขตการทำงานออกไปอีก ภารกิจหลักของเราคือ ใช้สื่อละครเป็นกระบอกเสียงให้กับเด็กเยาวชนและชุมชน สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงทั้งในระดับชุมชน ภูมิภาคและนานาชาติเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมตามที่เราฝัน ครอบครัวของเราแบ่งกำลังออกเป็นหลายฝ่าย หลักๆแล้ว ได้แก่ ฝ่ายการแสดง ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายละครชุมชน ฝ่ายต่างประเทศ และฝ่ายพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร บ้านสองหลังของมะขามป้อมตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ และที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

นอกจากนั้นเรายังตั้งบริษัท กู๊สเบอร์รี่ อาร์ตส์ คือกิจการเพื่อสังคมของชาวมะขามป้อม มุ่งหมายเพื่อขยับขยายขอบข่ายการทำงานสู่สาธารณะ และทำหน้าที่ระดมทุนหล่อเลี้ยงองค์กรไปพร้อมกัน ปกติแล้วการหาแหล่งทุนสนับสนุนโครงการด้านศิลปะไม่ใช่เรื่องง่ายนัก มะขามป้อมเองผ่านสภาวะท้าทายมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง หลังจากวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 เราได้ริเริ่มธุรกิจเพื่อสังคมด้วยโครงการ Study Tour สร้างโอกาสให้ผู้เข้าร่วมจากนานาประเทศได้เรียนรู้ทักษะละครและทำงานร่วมกับชุมชน ซึ่งยังดำเนินอยู่จนถึงทุกวันนี้ และยังมีโปรแกรมอีกมากมายสำหรับกลุ่ม องค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจกิจกรรมของเรา

ความหวังสูงสุดของเรา คือการเป็นเสมือนสะพานเชื่อมผู้คน งานศิลปะ และชุมชนท้องถิ่น ให้ได้พบปะกันบนจุดร่วมที่สร้างสรรค์และยั่งยืน เรายินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเที่ยวชม เพลิดเพลินกับบรรยากาศของมะขามป้อม Art Space และขอเชื้อเชิญทุกท่านที่สนใจ ไม่ว่าจะอยู่ใกล้ ไกล จากเมืองใหญ่หรือชุมชนเล็กๆ คนไทยหรือว่าชาวต่างชาติ เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมผ่านงานศิลปะและกระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ สร้างสังคมแห่งสันติภาพ ความยุติธรรม และใส่ใจในสิ่งแวดล้อมร่วมกันกับเรา        

ปี พ.ศ 2563 มะขามป้อมมีสถานะเป็นองค์กรเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมกลุ่มเล็กๆ ที่มีการดำเนินงานต่อเนื่องมายาวนานครบสี่ทศวรรษ และเรายังคงทำงานและเดินทางต่อไปบนเส้นทางที่เราศรัทธา 

Team Members

กรรมการมูลนิธิ

คุณ  ศรีศักดิ์  ไทยอารี  ประธาน
คุณ  พฤหัส  พหลกุลบุตรเลขาธิการ
คุณ  ทองขาว ทวีปรังสีนุกูลกรรมการ
คุณ  โอภาส เชษฐากุลกรรมการ
คุณ  ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์กรรมการ
คุณ  ลักขณา  คุณาวิชยานนท์ กรรมการ
คุณ  พาฝัน  ศุภวานิชกรรมการ / เหรัญญิก

Connect us

สำนักงานกรุงเทพ: 
มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม) ตู้ปณ. 165 ปณศ. สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
Facebook: Makhampom

สำนักงานเชียงดาว:
มะขามป้อมอาร์ตสเปซ 477 ม.7 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่  50170
Facebook: Makhampom Art Space