InHouse Training

บริการรับจัดฝึกอบรมให้แก่สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาสังคม องค์กรภาคธุรกิจ และหน่วยงานต่างๆ เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและทรัพยากรมนุษย์ ในกลลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ได้แก่ นักศึกษา ครู อาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และ ผู้สนใจ ในหัวข้อต่างๆตามความต้องการของหน่วยงาน  

ตัวอย่างหลักสูตร

 1. หลักสูตรเพื่อการรู้จักตัวเองและปัญญาภายใน
 2. หลักสูตรการทำงานเป็นทีมและการเป็นผู้นำ
 3. หลักสูตรการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
 4. หลักสูตรการออกแบบการเรียนรู้ที่มีหัวใจ
 5. หลักสูตรองค์กรแห่งการเรียนรู้

ตัวอย่างองค์กร

 • โครงการผู้นำแห่งอนาคต 
 • สงขลาฟอรั่ม
 • OXFAM
 • คณะแพทยศาสตร์  ศิริราชพยาบาล มศว ม.มหาสารคาม ม.ขอนแก่น ม.อุบลราชธานี 
 • คณะนิติศาสตร์ มช. มข. 
 • เครือข่ายทันตแพทย์และทันตาภิบาล ม.สงขลานครินทร์
 • คณะวิทยาศาสตร์ มอ.สุราษฏร์ธานี
 • ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน
 • โรงเรียนสอนคนตาบอดเชียงใหม่
 • อบต.สบปราบ  จ.ลำปา