InHouse Training

InHouse Training

บริการรับจัดฝึกอบรมให้แก่สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาสังคม องค์กรภาคธุรกิจ และหน่วยงานต่างๆ เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและทรัพยากรมนุษย์ ในกลลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ได้แก่ นักศึกษา ครู อาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และ ผู้สนใจ ในหัวข้อต่างๆตามความต้องการของหน่วยงาน  

ตัวอย่างหลักสูตร

 1. หลักสูตรเพื่อการรู้จักตัวเองและปัญญาภายใน
 2. หลักสูตรการทำงานเป็นทีมและการเป็นผู้นำ
 3. หลักสูตรการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
 4. หลักสูตรการออกแบบการเรียนรู้ที่มีหัวใจ
 5. หลักสูตรองค์กรแห่งการเรียนรู้

ตัวอย่างองค์กร

 • โครงการผู้นำแห่งอนาคต 
 • สงขลาฟอรั่ม
 • OXFAM
 • คณะแพทยศาสตร์  ศิริราชพยาบาล มศว ม.มหาสารคาม ม.ขอนแก่น ม.อุบลราชธานี 
 • คณะนิติศาสตร์ มช. มข. 
 • เครือข่ายทันตแพทย์และทันตาภิบาล ม.สงขลานครินทร์
 • คณะวิทยาศาสตร์ มอ.สุราษฏร์ธานี
 • ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน
 • โรงเรียนสอนคนตาบอดเชียงใหม่
 • อบต.สบปราบ  จ.ลำปา
Message us