หลักสูตรผู้นำจากด้านใน (Inner Leadership)
วันที่ 4 – 8 ธันวาคม 2024

ณ มะขามป้อมอาร์ตสเปซ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ค่าลงทะเบียน 14,500 บาท

คนในสังคมจำนวนมากที่ทำงานโดยมุ่งเป้าความสำเร็จของการทำงานเป็นภารกิจหลักของชีวิต  ทำให้ในหลายๆครั้งเราละเลยมิติด้านอื่นในชีวิตไปด้วย การดูแลสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตใจด้านใน ความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้าง ล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ต่างไปจากเรื่องการของการทำงาน เมื่อเราต้องเผชิญกับปัญหาทั้งในด้านส่วนตัว จึงอาจทำให้ไม่มีทักษะในการจัดการตนเอง จนหลายครั้งก่อให้เกิดวิกฤต การได้กลับเข้ามาสำรวจมิติทางด้านใน ของร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ อย่างมีสติ จะทำให้รู้เท่าทันกับสภาวะต่างๆของตนเอง เพื่อพร้อมเผชิญ กับปัญหา ได้อย่าง มีประสิทธิภาพต่อไป


สังเขปเนื้อหา

  • สำรวจภูมิทัศน์โลกภายในของตนเอง
  • ทบทวนคุณค่าและความหมายชีวิตและการดำรงอยู่
  • ปรับสมดุลของชีวิตและการทำงาน
  • จิตวิทยาเชิงบวก หัวใจสำคัญของการทำงานกับเยาวชน
  • ต่างGen ต่างใจ เราจะอยู่ร่วมกันอย่างไรในโลกที่เปลี่ยนแปลง
  • ฝึกฝนทักษะความเป็นผู้นำที่จำเป็นต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การภาวนา การสื่อสารเชิงบวก การฟังอย่างลึกซึ้ง การตั้งคำถามทรงพลัง เทคนิคการโค้ช