หลักสูตรทักษะกระบวนกร (Facilitator Skills)
วันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2024

ณ มะขามป้อมอาร์ตสเปซ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ค่าลงทะเบียน 14,500 บาท

กระบวนกร คือ บุคคลที่ความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างพื้นที่ในการเรียนรู้ ทำหน้าที่สำคัญในการอำนวยการให้เกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ทักษะการเป็นกระบวนกร หรือ Facilitator จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับองค์กร หรือ สถาบันการศึกษา เพราะจะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างพื้นที่ในการเรียนรู้ สื่อสารข้อมูลข่าวสาร เสริมสร้างศักยภาพให้แก่สมาชิก ทั้งยังมีบททบาทสำคัญอย่างยิ่งในการหล่อหลอมวัฒนธรรมประชาธิปไตยสู่สังคมอีกด้วย

สังเขปเนื้อหา

  • ตัวตนกระบวนกร  Sensing and Being 
  • ทักษะสำคัญของกระบวนกร
  • การสร้างพื้นที่ปลอดภัย
  • การฟังอย่างลึกซึ้ง
  • การจับประเด็น
  • การสะท้อน
  • การตั้งคำถามทรงพลัง
  • กระบวนกร 3D  Dialogue Discussion Debate
  • 10 เทคนิคกระบวนกร เพื่อการประชุมอย่างสร้างสรรค์
  • ฝึกปฏิบัติการ”การเป็นกระบวนกร”