หลักสูตรนักออกแบบการเรียนรู้ที่มีหัวใจ (Transformative Learning Designer)
วันที่ 30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2024

ณ มะขามป้อมอาร์ตสเปซ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ค่าลงทะเบียน 14,500 บาท

หลักสูตรนี้จะมุ่งสู่หัวใจสำคัญของการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) กระบวนการจะพาผู้เรียนทำความเข้าใจถึงธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงในแต่ละบุคคล ที่ต้องผ่านการท้าทายกรอบแนวคิดเดิม คุณค่าเดิม ด้วยการตรวจสอบ ติดตามจากข้อมูลใหม่ ความรู้ใหม่ เพื่อเผยให้เห็นแง่มุมใหม่ๆของการเรียนรู้ พร้อมแสวงหาแนวทางในการออกแบบการเรียนรู้ในการพัฒนาความเป็นมนุษย์อย่างเป็นองค์รวม มีชีวิตชีวา ที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม

เราจะสร้างห้องเรียนที่มีชีวิตและมีความหมายต่อผู้เรียนได้อย่างไร มาเรียนรู้การออกแบบการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวมด้วยปัญญาสามฐาน ฝึกฝนเทคนิคการเป็นผู้นำการเรียนรู้ ผ่านหลัก 3 ก. เกม กิจกรรม และกระบวนการ พร้อมการออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน (Active Learners)


สังเขปเนื้อหา 
ภาคทฤษฎี  :
ทฤษฏีการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ( Transformative Learning Theory ) 
ทฤษฏีสร้างการเปลี่ยนแปลง ( Theory of Change )
ทฤษฎีการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ( 21st Century Skills ) 

ภาคปฏิบัติ :
มองเข้าไปข้างใน ความเป็นคนของคนเป็นครู
ทบทวนภูมิทัศน์ภายใน ครูในฐานะมนุษย์

กล้าที่จะไม่สอน : จากการสอนในวัฒนธรรมอำนาจนิยมสู่กระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์
ห้องเรียนกับพื้นที่เชิงอำนาจ การสอนวัฒนธรรมแห่งความกลัว
ความย้อนแย้งในการเรียนการสอน 
พลังทั้ง 6 ของกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง 
การเรียนรู้แบบโครงการบนฐานปัญหา ( Project / Problem Based Learning ) 

หลักการออกแบบเกม กิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ที่มีหัวใจ ( Transformative Learning Curve ) 
ฝึกปฏิบัติการสอนอย่างสร้างสรรค์ ( Micro Teaching )
การประเมินผลการเรียนรู้แบบเสริมพลัง ( Empowering Assessment )