หลักสูตรละครสำหรับนักสร้างการเรียนรู้ (Drama for Educator)
วันที่ 11 -15 ธันวาคม 2024

ณ มะขามป้อมอาร์ตสเปซ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ค่าสมัคร 14,500 บาท

“ละคร” (Theatre) นอกเหนือบทบาทหน้าที่สำคัญที่คนทั่วไปคุ้นเคยในฐานะการเป็นสื่อเพื่อสร้างความบันเทิงแล้ว ในอีกแง่มุมหนึ่ง คือ กระบวนการละคร (Drama) ยังมีศักยภาพอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ เพราะละครได้จำลองสถานการณ์ความจริงของมนุษย์ในทุกแง่มุม ช่วยส่องสะท้อนชีวิต ประสบการณ์ พฤติกรรมของตัวละคร ชวนให้ฉุกคิดพิจารณาชีวิตอย่างใคร่ครวญ เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้แก่ทั้งผู้ชมและผู้แสดง กระบวนการละครจึงมีพลังอย่างยิ่งในการสร้างความเข้าใจความเป็นมนุษย์ และสามารถประยุกต์ใช้ในห้องเรียน ในสถานที่ทำงาน ในครอบครัว และ ในชุมชนได้เป็นอย่างดี 

กลุ่มละครมะขามป้อม เป็นนักปฏิบัติการทางละครเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมมาอย่างยาวนานเกือนสี่ทศวรรษทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ มีประสบการณ์จริงภาคสนามจากหลากหลายกลุ่มทั้งกลุ่มเด็ก เยาวชน นักเรียนนักศึกษา นักกิจกรรมทางสังคม นักปฏิบัติการทางศิลปะ ผู้บริหาร จึงได้รวบรวมองค์ความรู้จากประสบการณ์สู่การปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ทั้งในโรงเรียน โรงเรียนแพทย์ สถาบันอุดมศึกษา นักกิจกรรมทางสังคม องค์กรเอกชน และ ภาคนโยบาย

สังเขปเนื้อหา

ภาคทฤษฎี :

“การศึกษาเพื่อผู้ถูกกดขี่” ถึง “ละครเพื่อผู้ถูกกดขี่” ต้นธารแนวคิดของละครเพื่อการเปลี่ยนแปลงทฤษฎีละครสู่ทฤษฎีการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง

ภาคปฏิบัติ :

“ละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง” ( Theatre for Transformation )

  • หันกลับมาด้านใน การรู้จักตัวเองผ่านการแสดง ผ่านการ ตั้งแกน ( Centering ) ผัสสะ ( Sensing ) การเชื่อมต่อ (Connecting)
  • ฝึกพื้นฐานการแสดงเบื้องต้น การเคลื่อนไหวร่างกาย ( Body Movement ) การใช้เสียง ( Voice ) สมาธิ ( Concentration ) จินตนาการ ( Imagination ) 

การสร้างโครงเรื่องบทละครอย่างง่าย ( Play to Plot )

  • การเข้าถึงตัวละคร ความต้องการภายในและแรงจูงใจของมนุษย์ ( Into Character )
  • การเขียนบทละครสอนชีวิต ( Life Drama ) 

“ปฏิบัติการละครเพื่อการเรียนรู้ปรากฏการณ์ทางสังคม” (Social Drama)

  • จับวรรณกรรมมาทำละคร ( Literature Play )

ละครถกแถลง แปรเปลี่ยนความขัดแยังสู่การสานเสวนา ( Dialogue Theatre )