officer

พฤหัส  พหลกุลบุตร

เลขาธิการมูลนิธิ

อุษณา ลีลาวศิน

ผู้จัดการมูลนิธิ

ภัทรภร  เกิดจังหวัด

หัวหน้าฝ่ายการศึกษา

ฉัตรวรุณ  เล้าแสงชัยวัฒน์

ผู้จัดการโครงการ

ธนาวัฒน์   รายะนาคร

ผู้จัดการโครงการ

ธัญญะ สรรพคุณ

ผู้จัดการ Makhampom Art Space

ญาดา   เกรียงไกรวุฒิกุล

ผู้จัดการ บ.กู้สเบอรี่ / หัวหน้าฝ่ายชุมชน

ปิยฉัตร  สินพิมลบูลย์

หัวหน้าฝ่ายต่างประเทศ

ธนุพล  ยินดี

หัวหน้าฝ่ายละคร

ปองจิต   สรรพคุณ

ผู้อำนวยการศิลปะ
Message us