โครงการ 
แปลงบ้านสร้างสุข
ปลูกโภชนาการสมวัย

ชุมชนในฝัน ชุมชนที่ทำให้การเข้าถึงบริการทางสังคมอย่างถ้วนถึงและถ้วนหน้า  การได้รับสิทธิในการดูแลตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยชรา คือสิทธิพึงมีที่คนไทยควรได้ แต่ในสภาพปัจจุบันการเฝ้ารอให้มีรัฐสวัสดิการที่มีดังภาพฝันที่กระจายความทั่วถึง อาจต้องใช้เวลาและรอต่อไป เราทำอะไรได้บ้างกับสภาวะของการรอที่มีความหวังอยู่แต่อยู่ไกลและไม่รู้จะมาถึงเมื่อไหร่ จะรอต่อไป หรือจะปลุกชวนให้คนในชุมชนลุกขึ้นมาร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลง

มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม) ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)  จัดทำ โครงการพัฒนาจุดจัดการ (node) เพื่อขยายผลชุดความรู้สุขภาวะ ในพื้นที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ที่มีประสิทธิภาพ  โดยผ่านจุดจัดการ (Node) ที่สามารถขยายผลองค์ความรู้ผสานกับศักยภาพของชุมชนที่ต้นทุนเดิมของพื้นที่ยิ่งจะเป็นการส่งเสริมโอกาสให้เกิดความสำเร็จที่จะทำให้ชุมชนมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเรามีชื่อเล่นในโครงการว่า  “แปลงบ้านสร้างสุข ปลูกโภชนาการสมวัย”

จากประสบการณ์ทำงานชุมชนที่ผ่านมาของมะขามป้อม กับภาระกิจในครั้งนี้เราจึงได้เลือกขยายสองชุดความรู้ที่มีประโยชน์กับชุมชนเพื่อจะนำมาสร้างการเปลี่ยนแปลงและร่วมเรียนรู้ด้วยกันกับชุมชน  ทั้งในชุดความรู้ที่ 1 การปรับสภาพบ้านสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุโดยท้องถิ่นในทั้ง 7 ตำบล และองค์ความรู้ที่ 2 เรื่องโภชนาการสมวัยในศูนย์เด็กเล็ก ดำเนินโครงการกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนำร่อง 15 ศูนย์ 

การทำงานในครั้งนี้ มะขามป้อมได้ผนึกกำลังร่วมผสานภาคีในท้องถิ่น  รวมคนทำงานที่มีใจให้ท้องถิ่น มีไฟที่อยากจะลุกขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลง และในขณะนี้เราได้หัวแรงสำคัญทั้งหมอเก่ง นางสาวธนิษฐ์นันท์ อายุมั่น (พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในส่วนของหน่วยงานสาธารณะสุข ดูแลในส่วนของ รพ.สต.ทั้งหมด 6 ตำบลในอำเภอเชียงดาว  และพี่ยุ นางสาวมยุริญ สอนบาลี (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่วนตำบลบ้านทุ่งข้าวพวง)  ที่เป็นเหมือนคนคอยเชื่อมประสานและเป็นเหมือนพี่เลี้ยงที่คอยสนับสนุนและช่วยประสานส่งต่อขยายให้กับชุมชน  ตอนนี้อยู่ในช่วงประสานพื้นที่พยายามเชื่อมร้อยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับนายอำเภอ ฝ่ายสาธารณะสุข ฝ่ายพัฒนาชุมชน หรือกำลังสำคัญของอาสาสมัครในระดับชุมชน แม้ในช่วงนี้จะเป็นช่วงคาบเกี่ยวที่ท้องถิ่นกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เพราะจะมีการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น พี่หลายๆ คนในพื้นที่บอกพวกเราว่ารอให้การเลือกตั้งเสร็จสิ้นก่อนในท้องถิ่นเสร็จสิ้นก่อน แต่ไม่ว่าจะใครเข้ามารับช่วงต่อจากนี้ พวกเราเชื่อว่าถ้าเขาเองอยากเห็นคุณภาพของคนเชียงดาวที่ดีขึ้น ผู้คนเหล่านั้นจะเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงกับพวกเราอย่างแน่นอน

รอติดตามเรื่องเล่าและเรื่องราวการทำงานของพวกเราในโครงการนี้ต่อไปในเรื่องเล่าครั้งต่อ ๆ ไป