มุ่งพัฒนาวิชาชีพการเป็นนักออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้

มหาลัยเถื่อน

มะขามป้อมอาร์ตสเปซ เชียงดาว พื้นที่เล็กๆ สวยงาม บรรยากาศดีท่ามกลางธรรมชาติมีภูเขาโอบล้อม ที่ที่หวังจะไปเพื่อพักผ่อนและเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่คุ้นเคยกับผู้คนหลากหลายที่ไม่คุ้นหน้า แต่สิ่งที่ได้รับกลับเกินคาดมากมายนักในบรรยากาศภายนอกที่เย็นสบาย ท่ามกลางไอหมอกยามเช้า เสียงนกร้องเป็นระยะ กับบรรยากาศภายในที่เป็นมิตร มีห้องเรียนหลายห้องหลายกิจกรรมที่ให้ นร.เลือกเรียนได้ตามความสนใจ จะเข้าเรียนก็ได้ไม่เข้าก็ได้ แต่ละห้องเรียนมีกระบวนการเรียนการสอนที่แบ่งปันประสบการณ์ การนำพาเข้าด้านใน ฝึกสังเกตสิ่งเล็กๆ ดนตรี ศิลปะ สี เพลง ละคร หนังสือ ฯลฯ ใครอยากเรียนอะไรก็ไปตามใจอยาก เรียนกันไปจนจบวันสุดท้าย จากการได้เรียนสิ่งที่ตนสนใจที่ดูเหมือนจะเป็นท่อนๆ สุดท้ายมันเกิดกระบวนการเชื่อมต่อกับประสบการณ์ในตัวเอง ขอบคุณความเป็นครู ขอบคุณความเป็นมิตรที่มีในทุกท่านที่ร่วมเรียนรู้แบ่งปัน ขอบคุณผู้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในภาพรวม เป็นการออกแบบที่ออกมาเป็นธรรมชาติมาก ทุกคนเลือกที่จะทำในสิ่งที่ตนสนใจในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพียง 5 วัน 4 คืน สามารถทำให้สัมผัสได้ถึงเด็กน้อยในตัวที่เราหลงลืมไปนาน และไม่ใช่เพียงสัมผัสเท่านั้นแต่เรารู้สึกเป็นเด็กจริงๆ เราแสดงออกในพฤติกรรมแบบเด็กได้จริงๆ ตามธรรมชาติของเราเอง ร้องเพลงขณะเดิน สังเกต มองสิ่งเล็กๆ รอบตัว เบิกบาน รับรู้ อ่อนโยนและเป็นส่วนหนึ่งกับธรรมชาติ ดาวน์โหลดใบสมัคร

โรงเรียนวิทยากร

ปัญหาของระบบการศึกษามีรากฐานสาเหตุของปัญหาทั้งในเชิงโครงสร้างการออกแบบหลักสูตร การประเมินผล และการประกันคุณภาพ หลักสูตรการศึกษาส่วนใหญ่เน้นทฤษฎีในภาพรวม มากกว่าองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นจากการประยุกต์ใช้กับบริบทเพื่อแก้ปัญหาโจทย์จริงของชุมชน กระบวนการเรียนรู้เน้นการป้อนเนื้อหาในห้องเรียน มากว่าการพัฒนาทักษะที่เกิดขึ้นจากการลงมือทำ การแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริงในภาคสนาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาของครูผู้สอน ที่เน้นบทบาทการบรรยายเนื้อหาวิชาการให้ได้ตามมาตรฐานมากกว่าการเป็นโค้ช ผู้หนุนเสริมกระตุ้นคิด และทักษะการเรียนรู้ รวมทั้งการสร้างสื่อการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนแม้มีความรู้แต่ขาดทักษะการเรียนรู้ ทักษะการทำงาน การบริหารจัดการและสร้างความรู้ สร้างนวัตกรรมสังคม ที่ตอบโจทย์ปัญหาจริงในภาคสนาม ชุมชน องค์กร หรือในสถานประกอบการ
ดาวโหลดโบว์ชัวร์หลักสูตร

โครงการรักการอ่าน

มะขามป้อมเป็นความสำคัญของการทำงานส่งเสริมการอ่าน พวกเราพัฒนาหลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านมาอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างหลักสูตรการอบรมที่มีความหลากหลาย เหมาะกับผู้เข้าร่วมที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนแกนนำในประถม มัธยม อุดมศึกษา ครูแกนนำ บรรณารักษ์ห้องสมุด อสม. ผู้นำชุมชน นักพัฒนา เป็นต้น จุดเด่นของหลักสูตรการอบรมของมะขามป้อม คือการสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อให้เกิดการลงมือทำจริงหลังจากการอบรม

วัยมันส์เท่าทันสื่อ

หลักสูตรวัยมันส์เท่าทันสื่อ เป็นหลักสูตรที่มะขามป้อมใช้มาอย่างยาวนาน การอบรมหลักสูตรนี้ มีทั้งแบบระยะสั้น และระยะยาวที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในห้องเรียนได้ ในปัจจุบัน มะขามป้อมได้พัฒนาหลักสูตรการอบรมเรื่องเท่าทันสื่อ ให้กว้างและลึกมากขึ้นเพื่อความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย และสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จุดเด่นของหลักสูตรนี้ คือการเรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์ และการลงมือปฏิบัติการหลังการอบรม รู้เท่าทันเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
parallax background
ฝ่ายการศึกษา

มะขามป้อมเชียงดาวอาร์ตสเปซ

บริษัท กู๊สเบอร์รี่ อาร์ตส์ คือกิจการเพื่อสังคมของชาวมะขามป้อม มุ่งหมายเพื่อขยับขยายขอบข่ายการทำงานสู่สาธารณะ และทำหน้าที่ระดมทุนหล่อเลี้ยงองค์กรไปพร้อมกัน ปกติแล้วการหาแหล่งทุนสนับสนุนโครงการด้านศิลปะไม่ใช่เรื่องง่ายนัก มะขามป้อมเองผ่านสภาวะท้าทายมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง หลังจากวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 เราได้ริเริ่มธุรกิจเพื่อสังคมด้วยโครงการ Study Tour สร้างโอกาสให้ผู้เข้าร่วมจากนานาประเทศได้เรียนรู้ทักษะละครและทำงานร่วมกับชุมชน ซึ่งยังดำเนินอยู่จนถึงทุกวันนี้ และยังมีโปรแกรมอีกมากมายสำหรับกลุ่ม องค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจกิจกรรมของเรา


ความหวังสูงสุดของเรา คือการเป็นเสมือนสะพานเชื่อมผู้คน งานศิลปะ และชุมชนท้องถิ่น ให้ได้พบปะกันบนจุดร่วมที่สร้างสรรค์และยั่งยืน เรายินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเที่ยวชม เพลิดเพลินกับบรรยากาศของมะขามป้อม Art Space และขอเชื้อเชิญทุกท่านที่สนใจ ไม่ว่าจะอยู่ใกล้ ไกล จากเมืองใหญ่หรือชุมชนเล็กๆ คนไทยหรือว่าชาวต่างชาติ เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมผ่านงานศิลปะและกระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ สร้างสังคมแห่งสันติภาพ ความยุติธรรม และใส่ใจในสิ่งแวดล้อมร่วมกันกับเรา


ร่วมบริจาคสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม) ทางมูลนิธิจะดำเนินการจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านต่อไป


ติดต่อเรา แบบฟอร์มรับบริจาค