คู่มือหลักสูตร ละคร:การสื่อสารเพื่อการเยียวยา
23 พฤษภาคม, 2563
อากล้งกับอีเห็น
13 พฤษภาคม, 2560
ไอ้ไข่ สามีของหญิงทั้งหลาย

ไอ้ไข่สามีของหญิงทั้งหลาย


นิทานทำมือจากเรื่องเล่าของชนเผ่าลาหู่
เล่าโดย นายอาหมื่อ ตาก่อ
เรื่อง ภาพ และรูปเล่ม อาสาสมัครรักการอ่าน ชุมชนบ้านแม่จอน ชุมชนบ้านก็อตป่าบง ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ : นายยอแส จิโบ นางสาวสุธินี ปู่ยี่ นางสาวดวงพร จะแตะ เด็กหญิงเพียงหวัญ จะแจ นายสาคร แสฮอ นายสาธิต จะกอ
บรรณาธิการ รวิวาร โฉมเฉลา
ดูแลการผลิต คุณครูสแกวัลย์ พุ่มเมฆ คุณครูนัฎฐนันท์ สุภาธง
อำนวยการผลิต มูลนิธิสื่อชาวบ้าน(มะขามป้อม)
ภายใต้โครงการ "อ่านยกกำลังสุข: สร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านในกลุ่มชาติพันธ์ุ"
สนับสนุนโดย แผนงานเสริมวัฒนธรรมการอ่าน