ไอ้ไข่สามีของหญิงทั้งหลาย
13 พฤษภาคม, 2560
หมวกข้าวปุก
13 พฤษภาคม, 2560
อากล้งกับอีเห็น

อากล้งกับอีเห็น


นิทานทำมือจากเรื่องเล่าของชนเผ่าลาหู่
เล่าโดย นางาวสุณิสา ละป้าน
เรื่อง ภาพ และรูปเล่ม อาสาสมัครรักการอ่าน ชุมชนบ้านปางแดงนอก ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ : เด็กหญิงศิรินุช นายอแสง นางสาวสุนิสา หมอกเมือง นางสาวนัจดา ปอฉิม นางโส้ย นายอแสง
บรรณาธิการ รวิวาร โฉมเฉลา
ดูแลการผลิต คุณครูสุณิสา ละป้าน
อำนวยการผลิต มูลนิธิสื่อชาวบ้าน(มะขามป้อม)
ภายใต้โครงการ "อ่านยกกำลังสุข: สร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านในกลุ่มชาติพันธ์ุ"
สนับสนุนโดย แผนงานเสริมวัฒนธรรมการอ่าน