อากล้งกับอีเห็น
13 พฤษภาคม, 2560
แม่เฒ่าผู้ไม่ร้กษาสัญญา
13 พฤษภาคม, 2560
หมวกข้าวปุก

หมวกข้าวปุก


นิทานทำมือจากเรื่องเล่าของชนเผ่าดาราอาง
เล่าโดย นายนำหน่อ ลายเฮือง
เรื่อง ภาพ และรูปเล่ม อาสาสมัครรักการอ่าน ชุมชนบ้านแม่จอน ชุมชนบ้านก็อตป่าบง ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ : นายนำหน่อ ลายเฮือง นางยอด พันแสง นางสาวอิ่มใจ ละยอย นางสาวโมน ลายแสง นายไชยทัศน์ วูยือ นางสาวกำ หมอเมือง เด็กหญิงลี พันแสง
บรรณาธิการ รวิวาร โฉมเฉลา
ดูแลการผลิต คุณครูเกตกาญจน์ จุ่มปี
อำนวยการผลิต มูลนิธิสื่อชาวบ้าน(มะขามป้อม)
ภายใต้โครงการ "อ่านยกกำลังสุข: สร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านในกลุ่มชาติพันธ์ุ"
สนับสนุนโดย แผนงานเสริมวัฒนธรรมการอ่าน