แม่เฒ่าคนซื่อกับงูเทวดา
13 พฤษภาคม, 2560
นางดอยเงิน
13 พฤษภาคม, 2560
พ่อหวึ่งผู้ฆ่าหมี

พ่อหวึ่งผู้ฆ่าหมี


นิทานทำมือจากเรื่องเล่าของชนเผ่าดาราอาง
เล่าโดย นางรอด พันแสง
เรื่อง ภาพ และรูปเล่ม อาสาสมัครรักการอ่าน ชุมชนบ้านแม่จอน ชุมชนแม่จอน ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ : เด็กหญิงกวินทิพย์ สุภา เด็กหญิงกัลยาณี สุทธะ เด็กหญิงสินใจ ละยอย นาวสาวอ่อง เซียมลาย นางสาวมาด มานิน นางรอด ละยอย นางน้อย เซียมราย นางกำ หมอเมือง
บรรณาธิการ รวิวาร โฉมเฉลา
ดูแลการผลิต คุณครูเกตกาญจน์ จุ่มปี
อำนวยการผลิต มูลนิธิสื่อชาวบ้าน(มะขามป้อม)
ภายใต้โครงการ "อ่านยกกำลังสุข: สร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านในกลุ่มชาติพันธ์ุ"
สนับสนุนโดย แผนงานเสริมวัฒนธรรมการอ่าน