ไอ้ไข่สามีของหญิงทั้งหลาย
13 พฤษภาคม, 2560
cover_Page_01

คู่มือหลักสูตร
“ละคร : การสื่อสารเพื่อการเยียวยา”

จัดทำโดย :
ศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้ (ศวชต.)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี