หลักสูตรการเรียนรู้เท่าทันสื่อ
Media Literacy

ในโลกยุคใหม่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จนทำให้พฤติกรรมการบริโภคสื่อของคนในสังคมก็เปลี่ยนไป สภาวะถาโถมของสื่อที่หลั่งไหลเข้ามาสู่ชีวิตทั้งทางตรงและทางอ้อม ท่ามกลางจำนวนข้อมูลที่ถาโถมเข้ามาในแต่ละวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การจะเป็นผู้คัดกรองข้อมูล แยกแยะได้ว่าสิ่งใดปลอมหรือหลอก การรับสื่ออย่างมึคุณภาพจึงเป็นทักษะจำเป็นอย่างยิ่งในโลกยุคนี้ อีกทั้งยุคที่ใครใครก็สร้างสื่อได้ เมื่อทุกคนสามารถผู้สร้างสื่อ สร้างช่อง และผลิตรายการได้ด้วยตัวเอง หรือแม้แต่การโพสต์สเตัสในโซเชียลมีเดียของเราเองก็สร้างความสั่นสะเทือนกับผู้รับรู้ได้เช่นกัน ทุกคนไม่ได้อยู่ในฐานะผู้รับสื่อแต่อย่างเดียวอีกต่อไป การอยู่ในยุคโลกของสื่อ ที่สามารถเป็นทั้งผู้เสพสื่อและผู้สร้างสร้างสื่อ จึงจำเป็นที่จะต้องมีความเป็นรับผิดชอบ เป็น พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) ที่มีความสามารถในการใช้สื่อ หรืออินเตอร์เนตในการบริหารจัดการ ควบคุม กำกับตน รู้ผิดรู้ถูก และรู้เท่าทัน ได้อย่างเหมาะสม เรียนรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด และปลอดภัย ด้วยความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

หลักสูตรเท่าทันสื่อ เป็นหลักสูตรที่มะขามป้อมเรียนรู้มาอย่างยาวนาน การอบรมหลักสูตรนี้เป็นแบบระยะสั้น ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในห้องเรียนได้ ในปัจจุบัน มะขามป้อมได้พัฒนาหลักสูตรการอบรมเรื่องเท่าทันสื่อ ให้กว้างและลึกมากขึ้นเพื่อความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย และสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

สังเขปเนื้อหา

  • เทคนิคการเรียนรู้เพื่อการเท่าทันสื่อ
  • การใช้สื่อเพื่อเป็นแนวทางการสื่อสารเพื่อสร้างการเรียนรู้
  • เทคนิคการเป็นผู้นำการเล่นเกมส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อ ด้วย “การ์ดพลังสื่อ”
  • คำถามสำคัญของการรู้เท่าทันสื่อ 5 ข้อ (5 Quesions)
  • เทคนิคการผลิตสื่อเพื่อสร้างการรู้เท่าทัน
  • เราจะใช้สื่อ และการสื่อสาร สร้างการเรียนรู้ได้อย่างไร
  • ความฉลาดทางดิจิทัล (Digital Intelligence Quotient : DQ)

ระดับหลักสูตร: กระบวนกร

วันที่: 27-28 สิงหาคม 2565

ระยะเวลา: รวม 12 ชั่วโมง

สถานที่: Crazy cafe BTS สนามเป้า

ค่าลงทะเบียน: 4,700 บาท
(รวมอาหารกลางวัน ไม่รวมที่พัก)

Message us