งานบันดาลใจในองค์กรแห่งการเรียนรู้
Inspiring Learning Organization

องค์กรแห่งการเรียนรู้ Learning Organization หมายถึง องค์กรที่คนทำงานในองค์กรขยายศักยภาพของตนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างผลงานที่ต้องการอย่างแท้จริง โดยแบบแผนความคิดใหม่ของคนในองค์กรได้รับการฟูมฟัก อย่างอิสระ และคนทั้งองค์กรมีการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

เหตุผลที่องค์กรต้องมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพราะสถานการณ์ในโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้องค์กรจำเป็นต้องยืดหยุ่น (Flexible) ปรับตัว (Adaptive) และ มีผลิตผล (Productive) ถึงจะสามารถอยู่รอดได้ โดยองค์กรต้องมีความสามารถในการดึงเอาความสามารถ และการทุ่มเทของคนในองค์กรทุกระดับในการเรียนรู้สิ่งใหม่ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ซึ่งโครงสร้างองค์กร และระบบการทำงานขององค์กรจะต้องปรับตัวตอบสนองการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการในอนาคตด้วย

วารสาร the Journal of Business Strategy ยกย่อง Peter M. Senge เป็นนักยุทธศาสตร์แห่งศตวรรษ (Strategist of the Century) และ เป็น 1 ใน 24 บุคคลของโลกที่มีอิทธิพลทางความคิดต่อการทำธุรกิจของนักธุรกิจในโลกปัจจุบัน จากการที่ Peter Senge ใช้เวลาหลายปีที่มหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology (MIT)
ศึกษาเรื่องบริษัทและองค์กรมีความสามารถในการปรับตัวอย่างไร ทำให้ในปี 1990 เขาเขียนหนังสือชื่อ The Fifth Discipline

ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้ทำให้ชื่อของเขาเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกและแนวคิดเรื่ององค์กรเรียนรู้ “Learning Organization” เป็นที่สนใจของนักบริหารทั่วโลก วารสาร Harvard Business Review ยกย่องหนังสือ The Fifth Discipline เป็นหนังสือที่ให้ความรู้ดีมากเล่มหนึ่งในรอบ 75 ปี

Peter Senge เกิดในปี 1947 เรียนจบวิศวกรรมศาสตร์จาก มหาวิทยาลัย Stanford และเรียนปริญญาโททางด้านระบบสังคมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย MIT และได้ปริญญาเอกด้านการจัดการ แล้วสอนหนังสือต่อที่มหาวิทยาลัย MIT
ความสนใจพิเศษของเขาคือเรื่องการกระจายบทบาทความเป็นผู้นำให้คนในองค์กรเพื่อเพิ่มศักยภาพของคนในองค์กรทำให้งานมีประสิทธิผลมากขึ้น

สังเขปเนื้อหา

 • จากองค์กรเครื่องจักรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
 • คุณค่าและความหมาย สมดุลของงานกับชีวิต
 • สภาวะ FLOW State of FLOW
 • 5 Fifth Discipline  หลักการ 5 ประการขององค์กรแห่งการเรียนรู้
  • Personal Mastery
  • Share Vision
  • Mental Model
  • Team Learning 
  • Systems Thinking 
 • ทฤษฏีการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในองค์กร

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

กิจกรรมวันที่ 1
10.00 เดินทางจากสนามบิน สถานีรถไฟ และสถานีขนส่งเชียงใหม่ สู่อำเภอเชียงดาว
11.30 เช็คอินเข้าที่พักมะขามป้อมอาร์ตสเปซ
12.30 อาหารกลางวัน
14.00 กิจกรรมแรกพบ 
16.00 Walking Tour มหาลัยเถื่อน 
17.00 Free Time 
18.00 อาหารเย็น
19.00 กิจกรรม “คุณค่าและความหมาย สมดุลของงานกับชีวิต”
21.00 พักผ่อนตามอัธยาศรัย

กิจกรรมวันที่ 2
07.00 กิจกรรมยามเช้า ปั่นจักรยาน เดินตลาด โยคะ 
08.00 อาหารเช้า
09.00 กิจกรรม “5 Fifth Discipline”
12.30 อาหารกลางวัน
13.30 กิจกรรม “Personal Mastery” 
16.30 Free Time ปั่นจักรยาน แช่น้ำร้อน อ่าหนังสือ เดินเล่น 
18.00 อาหารเย็น
19.00 กิจกรรม “Share Vision”
21.00 พักผ่อนตามอัธยาศรัย

กิจกรรมวันที่ 3
07.00 กิจกรรมยามเช้า ปั่นจักรยาน เดินตลาด โยคะ 
08.00 อาหารเช้า
09.00 กิจกรรม “Team Learning ”
12.30 อาหารกลางวัน
13.30 กิจกรรม “Mental Model” 
16.30 Free Time ปั่นจักรยาน แช่น้ำร้อน อ่าหนังสือ เดินเล่น 
18.00 อาหารเย็น
19.00 กิจกรรม “Systems Thinking”
21.00 พักผ่อนตามอัธยาศรัย

กิจกรรมวันที่ 4
07.00 กิจกรรมยามเช้า ปั่นจักรยาน เดินตลาด โยคะ 
08.00 อาหารเช้า
09.00 กิจกรรม Reflection / สรุปผลกระบวนการเรียนรู้ / พิธีปิด
12.30 อาหารกลางวัน
14.00 เช็คเอาท์ เดินทางกลับ 

ระดับหลักสูตร: ผู้นำการเปลี่ยนแปลง Changemaker

วันที่: 14 – 17 ธันวาคม 2566

ระยะเวลา: 4 วัน 30 ชั่วโมง

สถานที่: มะขามป้อมอาร์ตสเปซเชียงดาว @เชียงใหม่

ค่าลงทะเบียน: 13,500 บาท
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทางจากจ.เชียงใหม่

Message us