ละครถกแถลง ศิลปะสร้างสันติ
Dialogue Drama : Art of Peace

Dialogue Drama ละครถกแถลง
กระบวนการสร้างพื้นที่กลางในการสนทนาสู่สันติ

Dialogue Theatre รูปแบบละครที่พัฒนาขึ้นโดย ดร.ริชาร์ด บาร์เบอร์ และ คุณจ๋อน ปองจิต สรรพคุณ จากประสบการณ์การทำงานของกลุ่มละครมะขามป้อมที่ใช้กระบวนการละครเพื่อสร้างการสนทนาสู่การจัดการความขัดแย้ง โดยมีความเชื่อว่าความขัดแย้งจะบรรเทาลงได้ด้วยการเปิดพื้นที่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาได้มีโอกาสสร้างบทสนทนา ( Dialogue )

Dialogue Drama คือ กระบวนการละครจะพาให้ผู้ชมและผู้เข้าร่วมกระบวนการเข้ามามีส่วนร่วมในการแสวงหาทางออกจากปัญหาร่วมกัน ด้วยการคิดอย่างใคร่ครวญ วิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา และ ก้าวข้ามมายาคติทางสังคมที่ถูกสร้างขึ้น ด้วยการเข้าไปเป็นตัวละคร จนทำให้เกิดความเข้าใจถึงฐานคิดและพฤติกรรมของตัวละครบางตัวที่เราเคยมีอคติ จนอาจนำไปสู่ความเข้าใจใหม่ พฤติกรรมใหม่ หรือ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเปลี่ยนแปลงร่วมกัน

สังเขปเนื้อหา

 • ทฤษฎีการจัดการความขัดแย้ง 
 • พื้นฐานการแสดง
  • จักร่างกาย เสียง และ การเคลื่อนไหว
  • องค์ประกอบภาพบนเวที 
  • เทคนิคการสร้างเรื่องอย่างง่าย
  • เทคนิคการจัดการความขัดแย้ง 1 “Moving Image Thatre”
  • การพัฒนาบทละครถกแถลง  Script Writing
  • การสร้างตัวละคร Character 
  • เทคนิคการจัดการความขัดแย้ง 2 “Social Presencing Theatre” 
  • บทบาทของผู้ดำเนินรายการ Moderator 
  • ฝึกซ้อมละครถกแภลง
  • ฝึกซ้อมกระบวนการถกแถลง
  • ฝึกปฏิบัติการละครถกแถลง
  • สรุปสะท้อนกระบวนการ
  • แนวทางการปรับใช้ละครถกแถลงให้เข้ากับบริบท

ระดับหลักสูตร: ผู้นำการเปลี่ยนแปลง Changemaker

วันที่: unavailable

ระยะเวลา: 30 ชั่วโมง

สถานที่: non

ค่าลงทะเบียน: 12,500 บาท
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทางจากจ.เชียงใหม่

หลักสูตรในระดับ Changemaker ที่เกี่ยวข้อง

Message us