เครื่องมือของผู้นำและขบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
Collective Leadership for Social Movement

หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อผู้นำการเปลี่ยนแปลง ที่ต้องการทบทวนทิศทางและยุทธศาสตร์การทำงาน สร้างสมดุลและความสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างตัวตนภายในและการทำงานภายนอก พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำเพิ่มพูนเทคนิคการทำงานการสร้างพลังเครือข่าย ร้อยเรียงความสัมพันธ์ตั้งแต่ระดับตัวเอง องค์กร ขบวนการ และ สังคม เพื่อให้มองเห็นสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของโลและออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนขบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้อย่างเหมาะสม

สังเขปเนื้อหา

 • รู้เขารู้เรา Who am I
 • Start with WHY?
 • ประวัติศาสตร์ของใคร History
 • ผู้นำกับอำนาจ
 • การจัดตั้งเครือข่าย
 • พลเมือง 4 แบบ
 • การแพร่กระจายของนวัตกรรม Diffussion of Innovation
 • สายรุ้งพันธมิตร
 • 10 ขั้นตอนการขยายแนวร่วม
 • ความแตกต่างคือความงาม
 • จากเครือข่ายสู่ขบวนการ
 • เครือข่ายแห่งชีวิต โยงใยที่ซ่อนเร้น

ระดับหลักสูตร: ผู้นำการเปลี่ยนแปลง Changemaker

วันที่: 8-11 ธันวาคม 2565

ระยะเวลา: 30 ชั่วโมง

สถานที่: มะขามป้อมอาร์ตสเปซ เชียงดาว

ค่าลงทะเบียน: 12,500 บาท
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทางจากจ.เชียงใหม่

หลักสูตรในระดับ Changemaker ที่เกี่ยวข้อง

Message us