หลักสูตรระดับผู้นำการเปลี่ยนแปลง

หลักสูตรเข้มข้นจากประสบการณ์การทำงานอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่าสี่ทศวรรษของมะขามป้อม กลุ่มคนทำงานคลุกฝุ่นที่อยู่ในสนามการปฏิบัติจริงบนเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงสังคม โดยทีมวิทยากรตัวจริงที่เปี่ยมประสบการณ์จากการลงมือทำจริง สกัดบทเรียนแห่งชีวิตของพวกเขามาเป็นกิจกรรมการเรียนรู้แสนสนุกสุดสร้างสรรค์ เน้นการมีส่วนร่วมจากประสบการณ์ตรงของผู้เรียน บนฐานทฤษฎี “การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง” (Transformative Learning ) จากผู้เรียนที่เป็นนักสร้างการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายบทบาททั้งครู อาจารย์ นักการศึกษา นักกิจกรรมทางสังคม และผู้สนใจ จากผู้เรียนนับพันคนที่ได้กลับไปต่อยอดความรู้ สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดจริงในห้องเรียน และ พื้นปฏิบัติการของตนเอง

หลักสูตรระดับสูงสำหรับผู้บริหารองค์กร หัวหน้าโครงการ ผู้นำการเรียนรู้ วิทยากร ครูอาจารย์ นักการศึกษา นักกิจกรรมทางสังคม ที่มีประสบการณ์ทำงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม

หลักสูตรระดับผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Changemaker) ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน 30 ชั่วโมง

หลักสูตรงานบันดาลใจในองค์กรแห่งการเรียนรู้
วันที่14 – 17 ธันวาคม 2565
สถานที่มะขามป้อมอาร์ตสเปซ เชียงดาว
Message us