หลักสูตรนักออกแบบการเรียนรู้ที่มีหัวใจ
Transformative Learning Designer

หลักสูตรนี้จะมุ่งสู่หัวใจสำคัญของการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ( Transformative Learning ) กระบวนการจะพาผู้เรียนทำความเข้าใจถึงธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงในแต่ละบุคคล ที่ต้องผ่านการท้าทายกรอบแนวคิดเดิม คุณค่าเดิม ด้วยการตรวจสอบ ติดตาม จากข้อมูลใหม่ ความรู้ใหม่ เพื่อเผยให้เห็นแง่มุมใหม่ๆของการเรียนรู้ พร้อมแสวงหาแนวทางในการออกแบบการเรียนรู้ในการพัฒนาความเป็นมนุษย์อย่างเป็นองค์รวม มีชีวิตชีวา ที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม

เราจะสร้างห้องเรียนที่มีชีวิตและมีความหมายต่อผู้เรียนได้อย่างไร มาเรียนรู้การออกแบบการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวมด้วยปัญญาสามฐาน ฝึกฝนเทคนิคการเป็นผู้นำการเรียนรู้ ผ่านหลัก 3 ก. เกม กิจกรรม และกระบวนการ พร้อมการออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน (Active Learners)

สังเขปเนื้อหา

ภาคทฤษฎี

ทฤษฏีการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ( Transformative Learning Theory )
ทฤษฏีสร้างการเปลี่ยนแปลง ( Theory of Change )
ทฤษฎีการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ( 21st Century Skills )

ภาคปฏิบัติ

มองเข้าไปข้างใน ความเป็นคนของคนเป็นครู
ทบทวนภูมิทัศน์ภายใน ครูในฐานะมนุษย์
กล้าที่จะไม่สอน : จากการสอนในวัฒนธรรมอำนาจนิยมสู่กระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์
ห้องเรียนกับพื้นที่เชิงอำนาจ การสอนวัฒนธรรมแห่งความกลัว
ความย้อนแย้งในการเรียนการสอน
พลังทั้ง6 ของกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
การเรียนรู้แบบโครงการบนฐานปัญหา ( Project / Problem Based Learning )
หลักการออกแบบเกม กิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ที่มีหัวใจ ( Transformative Learning Curve )
ฝึกปฏิบัติการสอนอย่างสร้างสรรค์ ( Micro Teaching )
การประเมินผลการเรียนรู้แบบเสริมพลัง ( Empowering Assessment )

ระดับหลักสูตร:
หลักสูตรระดับผู้สร้างเครือข่าย Trainer

วันที่: 19-23 ตุลาคม 2565

ระยะเวลา: 35 ชั่วโมง

สถานที่: มะขามป้อมอาร์ตสเปซ เชียงดาว

ค่าลงทะเบียน: 12,500 บาท
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทางจากจ.เชียงใหม่

หลักสูตรในระดับ Trainer ที่เกี่ยวข้อง

Message us