หลักสูตรทักษะกระบวนกร
Facilitator Skills

กระบวนกร คือ บุคคลที่ความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างพื้นที่ในการเรียนรู้ ทำหน้าที่สำคัญในการอำนวยการให้เกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ทักษะการเป็นกระบวนกร หรือ Facilitator จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับองค์กร หรือ สถาบันการศึกษา เพราะจะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างพื้นที่ในการเรียนรู้ สื่อสารข้อมูลข่าวสาร เสริมสร้างศักยภาพให้แก่สมาชิก ทั้งยังมีบททบาทสำคัญอย่างยิ่งในการหล่อหลอมวัฒนธรรมประชาธิปไตยสู่สังคมอีกด้วย

สังเขปเนื้อหา

  • ตัวตนกระบวนกร Sensing and Being
  • 5 ทักษะสำคัญของกระบวนกร
  • การสร้างพื้นที่ปลอดภัย
  • การฟังอย่างลึกซึ้ง
  • การจับประเด็น
  • การสะท้อน
  • การตั้งคำถามทรงพลัง
  • กระบวนกร 3D Dialogue Discussion Debate
  • 10 เทคนิคกระบวนกร เพื่อการประชุมอย่างสร้างสรรค์
  • ฝึกปฏิบัติการ”การเป็นกระบวนกร”

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

กิจกรรมวันที่ 1
10.00 เดินทางจากสนามบิน สถานีรถไฟ และสถานีขนส่งเชียงใหม่ สู่อำเภอเชียงดาว
11.30 เช็คอินเข้าที่พักมะขามป้อมอาร์ตสเปซ
12.30 อาหารกลางวัน
14.00 กิจกรรมแรกพบ 
16.00 Walking Tour มหาลัยเถื่อน 
17.00 Free Time 
18.00 อาหารเย็น
19.00 กิจกรรม “เส้นทางการเรียนรู้ ในฐานะกระบวนกร”
21.00 พักผ่อนตามอัธยาศรัย

กิจกรรมวันที่ 2
7.00 กิจกรรมยามเช้า ปั่นจักรยาน เดินตลาด โยคะ 
8.00 อาหารเช้า
9.00 กิจกรรม “สำรวจภายในตัวตนกระบวนกร  Sensing and Being”
12.30 อาหารกลางวัน
13.30 กิจกรรม “3D ทักษะสำคัญของกระบวนกร” 
16.30 Free Time ปั่นจักรยาน แช่น้ำร้อน อ่าหนังสือ เดินเล่น 
18.00 อาหารเย็น
19.00 ใคร่ครวญสะท้อนคิดการเรียนรู้ประจำวัน
21.00 พักผ่อนตามอัธยาศรัย

กิจกรรมวันที่ 3
7.00 กิจกรรมยามเช้า ปั่นจักรยาน เดินตลาด โยคะ 
8.00 อาหารเช้า
9.00 กิจกรรม “การสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการเรียนรู้”
12.30 อาหารกลางวัน
13.30 กิจกรรม “10 เทคนิคกระบวนกร เพื่อการประชุมอย่างสร้างสรรค์”
16.30 Free Time ปั่นจักรยาน แช่น้ำร้อน อ่าหนังสือ เดินเล่น 
18.00 อาหารเย็น
19.00 ใคร่ครวญสะท้อนคิดการเรียนรู้ประจำวัน
21.00 พักผ่อนตามอัธยาศรัย

กิจกรรมวันที่ 4
7.00 กิจกรรมยามเช้า ปั่นจักรยาน เดินตลาด โยคะ 
8.00 อาหารเช้า
9.00 กิจกรรม “ฝึกปฏิบัติการสอนอย่างสร้างสรรค์ 1” (Micro Teaching 1)
12.30 อาหารกลางวัน
13.30 กิจกรรม “ฝึกปฏิบัติการสอนอย่างสร้างสรรค์ 2” (Micro Teaching 2)
16.30 Free Time ปั่นจักรยาน แช่น้ำร้อน อ่าหนังสือ เดินเล่น 
18.00 อาหารเย็น
19.00 ใคร่ครวญสะท้อนคิดการเรียนรู้ประจำวัน
21.00 พักผ่อนตามอัธยาศรัย

กิจกรรมวันที่ 5
7.00 กิจกรรมยามเช้า ปั่นจักรยาน เดินตลาด โยคะ 
8.00 อาหารเช้า
9.00 กิจกรรม Reflection / สรุปผลกระบวนการเรียนรู้ / ทฤษฎีการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) / พิธีปิด
12.30 อาหารกลางวัน
14.00 เช็คเอาท์ เดินทางกลับ

ระดับหลักสูตร: ผู้สร้างเครือข่าย Trainer

วันที่: วันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2566

ระยะเวลา: 5 วัน 35 ชั่วโมง

สถานที่: มะขามป้อมอาร์ตสเปซเชียงดาว @เชียงใหม่

ค่าลงทะเบียน: 13,500 บาท
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทางจากจ.เชียงใหม่

Message us