หลักสูตรทักษะกระบวนกร
Facilitator Skills

กระบวนกร คือ บุคคลที่ความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างพื้นที่ในการเรียนรู้ ทำหน้าที่สำคัญในการอำนวยการให้เกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

ทักษะการเป็นกระบวนกร หรือ Facilitator จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับองค์กร หรือ สถาบันการศึกษา เพราะจะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างพื้นที่ในการเรียนรู้ สื่อสารข้อมูลข่าวสาร เสริมสร้างศักยภาพให้แก่สมาชิก ทั้งยังมีบททบาทสำคัญอย่างยิ่งในการหล่อหลอมวัฒนธรรมประชาธิปไตยสู่สังคมอีกด้วย

สังเขปเนื้อหา

  • ตัวตนกระบวนกร Sensing and Being
  • 5 ทักษะสำคัญของกระบวนกร
  • การสร้างพื้นที่ปลอดภัย
  • การฟังอย่างลึกซึ้ง
  • การจับประเด็น
  • การสะท้อน
  • การตั้งคำถามทรงพลัง
  • กระบวนกร 3D Dialogue Discussion Debate
  • 10 เทคนิคกระบวนกร เพื่อการประชุมอย่างสร้างสรรค์
  • ฝึกปฏิบัติการ”การเป็นกระบวนกร”

ระดับหลักสูตร: ผู้สร้างเครือข่าย Trainer

วันที่: 26-30 ตุลาคม 2565

ระยะเวลา: 35 ชั่วโมง

สถานที่: มะขามป้อมอาร์ตสเปซ เชียงดาว

ค่าลงทะเบียน: 12,500 บาท
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทางจากจ.เชียงใหม่

หลักสูตรในระดับ Trainer ที่เกี่ยวข้อง

Message us