หลักสูตรละครสำหรับนักเรียนรู้
Drama for Educator

“ละคร” (Theatre) นอกเหนือบทบาทหน้าที่สำคัญที่คนทั่วไปคุ้นเคยในฐานะการเป็นสื่อเพื่อสร้างความบันเทิงแล้ว ในอีกแง่มุมหนึ่ง คือ กระบวนการละคร (Drama) ยังมีศักยภาพอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ เพราะละครได้จำลองสถานการณ์ความจริงของมนุษย์ในทุกแง่มุม ช่วยส่องสะท้อนชีวิต ประสบการณ์ พฤติกรรมของตัวละคร ชวนให้ฉุกคิดพิจารณาชีวิตอย่างใคร่ครวญ เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้แก่ทั้งผู้ชมและผู้แสดง กระบวนการละครจึงมีพลังอย่างยิ่งในการสร้างความเข้าใจความเป็นมนุษย์ และสามารถประยุกต์ใช้ในห้องเรียน ในสถานที่ทำงาน ในครอบครัว และ ในชุมชนได้เป็นอย่างดี

กลุ่มละครมะขามป้อม เป็นนักปฏิบัติการทางละครเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมมาอย่างยาวนานตลอดสี่ทศวรรษทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ มีประสบการณ์จริงภาคสนามจากหลากหลายกลุ่มทั้งกลุ่มเด็ก เยาวชน นักเรียนนักศึกษา นักกิจกรรมทางสังคม นักปฏิบัติการทางศิลปะ ผู้บริหาร จึงได้รวบรวมองค์ความรู้จากประสบการณ์สู่การปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ทั้งในโรงเรียน โรงเรียนแพทย์ สถาบันอุดมศึกษา นักกิจกรรมทางสังคม องค์กรเอกชน และ ภาคนโยบาย

สังเขปเนื้อหา

ภาคทฤษฏี

  • จาก”การศึกษาเพื่อผู้ถูกกดขี่”ถึง”ละครเพื่อผู้ถูกกดขี่” ต้นธารแนวคิดของละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง
  • จาก ทฤษฎีละครสู่ทฤษฎีการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง

ภาคปฏิบัติการ “ละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง” (Theatre for Transformation)

  • หันกลับมาด้านใน การรู้จักตัวเองผ่านการแสดง ผ่านการ ตั้งแกน ( Centering ) ผัสสะ ( Sensing ) การเชื่อมต่อ ( Connecting )
  • ฝึกพื้นฐานการแสดงเบื้องต้น การเคลื่อนไหวร่างกาย ( Body Movement ) การใช้เสียง ( Voice ) สมาธิ ( Concentration ) จินตนาการ ( Imagination )
  • การสร้างโครงเรื่องบทละครอย่างง่าย ( Play to Plot )
  • การเข้าถึงตัวละคร ความต้องการภายในและแรงจูงใจของมนุษย์ ( Into Character )
  • การเขียนบทละครสอนชีวิต ( Life Drama )

ปฏิบัติการละครเพื่อการเรียนรู้ปรากฏการณ์ทางสังคม (Social Drama)

  • จับวรรณกรรมมาทำละคร ( Literature Play )
  • ละครประเด็นศึกษา ( Drama in Education )

ระดับหลักสูตร: ผู้สร้างเครือข่าย Trainer

วันที่: 16-20 พฤศจิกายน 2565

ระยะเวลา: 35 ชั่วโมง

สถานที่: มะขามป้อมอาร์ตสเปซ เชียงดาว

ค่าลงทะเบียน: 12,500 บาท
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทางจากจ.เชียงใหม่

หลักสูตรในระดับ Trainer ที่เกี่ยวข้อง

Message us