ห้องเรียนความคิดเชิงวิพากษ์
Critical Classroom

การศึกษา มีส่วนกำหนดลักษณะของสังคม นักการศึกษามีบทบาทสำคัญที่จะผลักดันสังคมผ่านทางการเปลี่ยนแปลงการศึกษา นักการศึกษาจึงควรทำความเข้าใจสังคม ทั้งเพื่อที่จะทราบว่าสังคมของตนมีที่มาและที่เป็นอยู่ในปัจจุบันกำหนดการศึกษาอย่างไร และสังคมนั้นจะเป็นอย่างไร และที่พึงปรารถนาจะเป็นอย่างไร เพื่อที่ทั้งจะเตรียมการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และทั้งที่จะช่วยผลักดันการศึกษาให้มีคุณูปการสู่การสร้างสังคมอนาคตที่พึงปรารถนา” – ฉัตรทิพย์ นาถสุภา

“การคิดเชิงวิพากษ์” ทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งในโลกยุคใหม่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและความไม่แน่นอน เราจะสามารถสร้างห้องเรียนที่ส่งเสริมบรรยากาศของการคิดวิพากษ์ ขยายมุมมอง กรอบความคิดโลกทัศน์ที่เราไม่เคยมอง มีทักษะการคิดที่ยืดหยุ่นอย่างเป็นเหตุเป็นผล เพื่อทำให้เราเป็นบุคคลที่มีวิจารณญาณได้อย่างไร

สังเขปเนื้อหา

ทฤษฎีวิพากษ์
การคิดเชิงวิพากษ์ คืออะไร สร้างได้อย่างไร
วิธีการสอนแบบโสเครติส
การศึกษาเชิงวิพากษ์
กิจกรรมรื้อสร้างความคิด

ระดับตัวตน

  • การประกอบสร้างตัวตน ผ่านระบบบการศึกษา เพศ สื่อ วัฒนธรรม ความคิดความเชื่อ วาทกรรม
  • การศึกษา กับการปฏิบัติการผ่านโครงสร้างอำนาจ
  • ระดับองค์กร/ชุมชน
  • ความแตกต่างระหว่างวัย Generation Gap
  • เฉดจุดยืนทางการเมือง Political Spectrum
  • ความสัมพันธ์เชิงอำนาจ Power Relation

ระดับสังคม

  • ประวัติศาสตร์ History Our Story
  • ทักษะความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม Cultural Competence
  • โครงสร้างและความเหลื่อมล้ำ Social Structure
  • การคิดเชิงระบบ Systems Thinking

ระดับหลักสูตร: ผู้สร้างเครือข่าย Trainer

วันที่: 14-18 ธันวาคม 2565

ระยะเวลา: 35 ชั่วโมง

สถานที่: มะขามป้อมอาร์ตสเปซ เชียงดาว

ค่าลงทะเบียน: 12,500 บาท
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทางจากจ.เชียงใหม่

หลักสูตรในระดับ Trainer ที่เกี่ยวข้อง

Message us