สร้างนวัตกรเปลี่ยนโลก

หลักสูตรสร้างนวัตกรเปลี่ยนโลก
Creating Social Innovators

หลักสูตรที่ได้รับแรงบันดาลใจจากหนังสือ “Creating Innovators: คู่มือสร้างนักนวัตกรรมเปลี่ยนโลก”

ที่แสดงให้เราเห็นเส้นทางพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยเริ่มต้นตั้งแต่รากฐานสำคัญอย่างวิธีการเลี้ยงดูในครอบครัว ต่อยอดสู่กระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียน ก่อนจะนำไปประยุกต์ใช้ในโลกการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือหนังสือที่เหมาะสำหรับพ่อแม่ ครูอาจารย์ นักการศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยให้เยาวชน “เรียนรู้” และ “เติบโต” อย่างสร้างสรรค์ เพื่อปลูกฝังนักคิดรุ่นใหม่ที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ในอนาคต

โทนีวากเนอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เผยบื้องหลังความมสำเร็จของนักสร้างสรรค์และเจ้าของกิจการรุ่นใหม่จากหลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งวิศวกรผู้ขับเคลื่อนความสำเร็จของไอโฟนรุ่นแรก ชายผู้พลิกโฉมอุตสาหกรรมรองเท้าด้วยความหลงใหลตั้งแต่วัยเยาว์ เด็กชายสมาธิสั้นผู้กลายเป็นนักสิ่งแวดล้อมระดับนานาชาติ เด็กหนุ่มชาวแอฟริกาผู้เปลี่ยนความคิดเรื่องมุ้งให้กลายเป็นนวัตกรรมป้องกันมาลาเรียในบ้านเกิด และแสดงให้เห็นว่า “ผู้ใหญ่” รอบตัวเด็กมีบทบาทอย่างไรในการปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์ จุดปรžzะกายจินตนาการ และสอนให้รู้จักรับมือกับความล้มเหลว

สังเขปเนื้อหา

  • Social Innovation “นวัตกรรมกับสังคม “ แนวคิดการสร้างนวัตกรรมพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
  • พื้นฐานของนวัตกรรม ฝ ภาพนวัตกรรมเมื่อวัยเยาว์ สะเต็ม สร้างนวัตกรรมการเรียนรู็ อนาคตของนวัตกรรม
  • ฝึกปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
  • เริ่มต้นที่ความคิดสร้างสรรค์ Creative Thinking Exercise
  • มองให้เห็น ฟังให้ได้ยิน สัมผัสให้รู้สึก Sensing Exercise
  • สำรวจชุมชนด้วยหัวใจ Community Exploring
  • การคิดเชิงออกแบบที่มีหัวใจ Human Centered Design Thinking
  • สรุปสะท้อนผลกระบวนการ Reflection
  • วางแผนการประยุกต์ใช้ Apply

ระดับหลักสูตร: ผู้สร้างเครือข่าย Trainer

ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน รวม 35 ชั่วโมง

สถานที่: มะขามป้อมอาร์ตสเปซ เชียงดาว

ค่าลงทะเบียน: 12,000 บาท

หลักสูตรในระดับ Trainer ที่เกี่ยวข้อง

Message us