งานบันดาลใจในองค์กรแห่งการเรียนรู้

งานบันดาลใจในองค์กรแห่งการเรียนรู้
Inspiring Learning Organization

สังเขปเนื้อหา

 • จากองค์กรเครื่องจักรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
 • คุณค่าและความหมาย สมดุลของงานกับชีวิต
 • สภาวะ FLOW State of FLOW
 • 5 Fifth Discipline  หลักการ 5 ประการขององค์กรแห่งการเรียนรู้
  • Personal Mastery
  • Share Vision
  • Mental Model
  • Team Learning 
  • Systems Thinking 
 • ทฤษฏีการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในองค์กร

ระดับหลักสูตร: ผู้นำการเปลี่ยนแปลง Change Maker

ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน รวม 30 ชั่วโมง

สถานที่: มะขามป้อมอาร์ตสเปซ เชียงดาว

ค่าลงทะเบียน: 12,000 บาท

หลักสูตรในระดับ Change Maker ที่เกี่ยวข้อง

Message us