ละครถกแถลง ศิลปะสร้างสันติ

ละครถกแถลง ศิลปะสร้างสันติ
Dialogue Drama : Art of Peace

สังเขปเนื้อหา

 • ทฤษฎีการจัดการความขัดแย้ง 
 • พื้นฐานการแสดง
  • จักร่างกาย เสียง และ การเคลื่อนไหว
  • องค์ประกอบภาพบนเวที 
  • เทคนิคการสร้างเรื่องอย่างง่าย
  • เทคนิคการจัดการความขัดแย้ง 1 “Moving Image Thatre”
  • การพัฒนาบทละครถกแถลง  Script Writing
  • การสร้างตัวละคร Character 
  • เทคนิคการจัดการความขัดแย้ง 2 “Social Presencing Theatre” 
  • บทบาทของผู้ดำเนินรายการ Moderator 
  • ฝึกซ้อมละครถกแภลง
  • ฝึกซ้อมกระบวนการถกแถลง
  • ฝึกปฏิบัติการละครถกแถลง
  • สรุปสะท้อนกระบวนการ
  • แนวทางการปรับใช้ละครถกแถลงให้เข้ากับบริบท

ระดับหลักสูตร: ผู้นำการเปลี่ยนแปลง Change Maker

ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน รวม 30 ชั่วโมง

สถานที่: มะขามป้อมอาร์ตสเปซ เชียงดาว

ค่าลงทะเบียน: 12,000 บาท

หลักสูตรในระดับ Change Maker ที่เกี่ยวข้อง

Message us