หลักสูตรละครสร้างสรรค์เพื่อการเข้าใจตัวเอง
Creative Drama

โลกในปัจจุบันบางครั้งด้วยหลายเหตุปัจจัยทำให้เราหลงลืมที่จะฟังเสียงของตัวเอง หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าร่วมทุกคนทำความรู้จักและทำความเข้าใจตนเองด้วยเครื่องมือละครที่จะสร้างสรรค์เข้าใจตัวเองและการเรียนรู้ความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น กระบวนการละครทำให้เราได้กลับมา Connect กับโลกภายในเพื่อเชื่อมโยงกับโลกภายนอก การท้าทายตัวเองด้วยการเปิดประตูก้าวข้ามพื้นที่ความปลอดภัย ออกไปเผชิญความแปลกใหม่ รับรู้และอยู่ในสภาวะที่เกิดขึ้น จะทำให้เราค้นพบตัวตนที่ซ่อนอยู่อีกด้านของเรา “ละครเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งซึ่งใช้สำหรับการเรียนรู้ให้เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น และสอนให้คนเข้าใจในความเป็นมนุษย์ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข”

ละครคือเครื่องมือที่เป็นงานศิลปะ (Arts) ใช้เพื่อการสื่อสาร โดยหลักสูตรนี้จะพาทุกคนใช้ศิลปะในทุกมิติ เช่น กระบวนการเขียน การวาดรูป การพูด การเคลื่อนไหว งานละครคืองานที่นำทุกศาสตร์มารวมกันได้เพื่อบอกเล่าเรื่องราว หรือสร้างแบบจำลองของชีวิต ด้วยรูปแบบกระบวนการที่สนุก ท้าทาย ชวนสร้างสรรค์ภายใต้บรรยากาศที่เป็นมิตรและปลอดภัย และในขณะเดียวกันเราจะพบว่ากระบวนการละคร ยังช่วยพัฒนาการสื่อสาร ผ่านการพูดและการแสดงออกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

สังเขปเนื้อหา

  • รู้จักโลกด้านใน การรู้จักตัวเองผ่านการแสดง ผ่านการ ตั้งแกน ( Centering )
  • ฝึกผัสสะ ( Sensing ) การเชื่อมต่อ ( Connecting ) กับโลกด้านใน
  • ฝึกพื้นฐานการแสดงเบื้องต้น การเคลื่อนไหวร่างกาย ( Body Movement )
  • การใช้เสียง ( Voice ) ฝึกสมาธิ ( Concentration ) แลการสร้างจินตนาการ ( Imagination )
  • เล่าเรื่องชีวิต เพื่อเล่นชีวิตให้เป็นเรื่อง
  • ถอดรหัสขั้นตอนการใช้กระบวนละครเพื่อสร้างการเรียนรู้

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

กิจกรรมวันที่ 1
09.00 – 12.00
แนะนำผู้เข้าร่วมเรียนรู้ / แนะนำวิทยากร
กิจกรรม ทำความรู้จักกัน ความคาดหวัง และละครคืออะไร
กิจกรรมประติมากรรมชีวิต
กิจกรรม 20 สิ่งที่เป็นเรา เรียนรู้ความเป็นเราและเข้าใจคนอื่น

13.00 – 16.00
กิจกรรมละครสร้างสรรค์ (ร่างกายสร้างสรรค์ / ต่อตัวกลไก / สร้างฉาก)
กิจกรรม หลักการสร้างละครอย่างง่าย (Start /Story /Stop)
กิจกรรม สรุปการเรียนรู้


กิจกรรมวันที่ 2
09.00 -12.00
กิจกรรมฝึกผัสสะการเชื่อมต่อกับโลกด้านใน
กิจกรรมละครสะท้อนชีวิต
(ฟังด้วยหัวใจ / เรื่องเล่าเคล้าชีวิต /หยิบชีวิตมาทำละคร)
กิจกกรม สื่อสารแสดงละคร แบบจำลองของชีวิต

13.00 – 16.00
ถอดรหัสการเรียนรู้ ละคร กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจ
สรุปการเรียนรู้ และการนำไปประยุกต์ใช้ในบริบทของแต่ละคน

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ระดับหลักสูตร: กระบวนกร

วันที่: 16 – 17  กันยายน  2566

ระยะเวลา: รวม 12 ชั่วโมง

สถานที่: สมาคมคนรุ่นใหม่กับนวัตกรรมทางสังคม (SYSI) ​​ BTS รัช​โยธิน

ค่าลงทะเบียน: 4,900 บาท
(รวมอาหารกลางวัน ไม่รวมที่พัก)

Message us