หลักสูตรห้องเรียนสร้างสรรค์
Creative Classroom

เมื่อห้องเรียนที่สามารถจะออกแบบเป็นอะไรก็ได้ และอะไรๆก็ได้ที่อยู่ใกล้ๆตัวสามารถมาเป็นสื่อการสอนได้ หลักสูตรนี้จะทำให้ห้องเรียนทะลุกรอบข้อจำกัด เพื่อหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ เป็นห้องเรียนที่ชวนปลุกกระบวนการคิดของสมองให้ตื่นรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มเปี่ยม ดึงความสามารถในการคิดได้หลากหลายและแปลกใหม่จากเดิม โดยนำไประยุกต์ร่วมกับทฤษฎี หรือหลักการได้อย่างรอบคอบและมีความถูกต้อง จนนำไปสู่การคิดค้นและสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่หรือรูปแบบความคิดใหม่

ห้องเรียนเดิมจะเปลี่ยนไป ข้อจำกัดของห้องสี่เหลี่ยมจะน้อยลง เมื่อทุกการเรียนรู้เป็นไปได้ ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ ออกแบบการเรียนรู้แบบ Play to Learn เรียนแบบเพลิดเพลิน ทั้งสนุก และได้สาระ เพื่อเปิดพื้นที่แห่งความสร้างสรรค์ ทำสิ่งใหม่ ให้ใช้การได้ และมีความเหมาะสม เพื่อสร้างการเรียนรู้

สังเขปเนื้อหา

 • วิธีการออกแบบตามแนวทางการสร้างความคิดสร้างสรรค์
  • ความคิดริเริ่ม(Originality) คือมีความคิดที่แปลกใหม่ต่างจากเดิม
  • ความคิดยืดหยุ่น(Flexibility) คือมีความสามารถในการคิดหาคำตอบได้หลายทิศทางหลายแง่หลายมุม
  • ความคิดคล่องแคล่ว(Fluency) คือสามารถคิดหาคำตอบได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว รวดเร็ว ในเวลาที่จำกัด
  • ความคิดละเอียดลออ(Elaboration) คือการคิดได้ในรายละเอียดเพื่อขยายความคิดหลักให้ได้ความหมายที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
 • การออกแบบกระบวนการเรียนรู้เฉพาะบุคคล โดยคำนึงถึงความหลากหลายของผู้เรียน
 • ออกแบบการเรียนรู้ให้สนุกสนาน มีชีวิตชีวา และมีสาระ
 • การสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัย หัวใจของการสร้างห้องเรียนให้เป็นพื้นที่แห่งความคิดสร้างสรรค์
 • การบูรณาการความสนุกเข้ากับเนื้อหา หรือสาระวิชาเรียนรู้

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

กิจกรรมวันที่ 1

09.00 – 12.00
แนะนำผู้เข้าร่วมเรียนรู้ / แนะนำวิทยากร
กิจกรรม ทำความรู้จักกันและความคาดหวัง
กิจกรรม ใครฆ่าความคิดสร้างสรรค์
กิจกรรมออกแบบการเล่น ทำทุกการเล่นให้เกิดการเรียนรู้
(ผ่านการ์ด / ผ่านงานศิลปะ / ผ่านสิ่งประดิษฐ์)

13.00 – 16.00
กิจกรรม แนวคิดและวิธีกการสร้างพื้นที่ปลอดภัย
(ออกแบบพื้นที่ปลอดภัย ความจำเป็นสำหรับห้องเรียนสร้างสรรค์)
กิจกรรม แนวคิดและหลักการออกแบบห้องเรียนสร้างสรรค์
กิจกรรม ทดลองออกแบบห้องเรียนห้องเรียนสร้างสรรค์


กิจกรรมวันที่ 2

09.00 -12.00
กิจกรรม ปฏิบัติการงานวัดห้องเรียนมหัศจรรย์
(เมื่อทุกการเรียนรู้เป็นไปได้ นำเสนอและเสนอแนะ)
กิจกรรม สะท้อนการเรียนรู้การออกแบบด้วยหลัก 3 ส
(สนุก/สร้างสรรค์/สาระ)

13.00 – 16.00
กิจกรรม ถอดรหัสการเรียนรู้ ห้องเรียนสร้างสรรค์ (Creative Classroom)
กิจกรรม สรุปการเรียนรู้ และการนำไปประยุกต์ใช้ในบริบทของแต่ละคน

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ระดับหลักสูตร: กระบวนกร

วันที่: 2 – 3 กันยายน  2566

ระยะเวลา: รวม 12 ชั่วโมง

สถานที่: สมาคมคนรุ่นใหม่กับนวัตกรรมทางสังคม (SYSI) ​​ BTS รัช​โยธิน

ค่าลงทะเบียน: 4,900 บาท
(รวมอาหารกลางวัน ไม่รวมที่พัก)

Message us