หลักสูตรระดับกระบวนกร

หลักสูตรเข้มข้นจากประสบการณ์การทำงานอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่าสี่ทศวรรษของมะขามป้อม กลุ่มคนทำงานคลุกฝุ่นที่อยู่ในสนามการปฏิบัติจริงบนเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงสังคม โดยทีมวิทยากรตัวจริงที่เปี่ยมประสบการณ์จากการลงมือทำจริง สกัดบทเรียนแห่งชีวิตของพวกเขามาเป็นกิจกรรมการเรียนรู้แสนสนุกสุดสร้างสรรค์ เน้นการมีส่วนร่วมจากประสบการณ์ตรงของผู้เรียน บนฐานทฤษฎี “การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง” (Transformative Learning )

จากผู้เรียนที่เป็นนักสร้างการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายบทบาททั้งครู อาจารย์ นักการศึกษา นักกิจกรรมทางสังคม และผู้สนใจ จากผู้เรียนนับพันคนที่ได้กลับไปต่อยอดความรู้ สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดจริงในห้องเรียน และ พื้นปฏิบัติการของตนเอง (สามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจไม่จำเป็นต้องต่อเนื่องกัน)

หลักสูตรพื้นฐานสำหรับกระบวนกร ครูอาจารย์ นักการศึกษา นักกิจกรรมทางสังคม นักปฏิบัติการเรียนรู้และผู้สนใจงานกระบวนกรและการออกแบบการเรียนรู้

หลักสูตรระดับกระบวนกร Facilitator ระยะเวลา 2 วัน 12  ชั่วโมง

หลักสูตรการออกแบบห้องเรียนแบบมีส่วนร่วม
วันที่5 – 6 สิงหาคม  2566
สถานที่สมาคมคนรุ่นใหม่กับนวัตกรรมทางสังคม (SYSI) ​​ BTS รัช​โยธิน
หลักสูตรการสื่อสารสร้างสรรค์
วันที่19 – 20 สิงหาคม  2566
สถานที่สมาคมคนรุ่นใหม่กับนวัตกรรมทางสังคม (SYSI) ​​ BTS รัช​โยธิน
หลักสูตรห้องเรียนสร้างสรรค์
วันที่2 – 3 กันยายน  2566
สถานที่สมาคมคนรุ่นใหม่กับนวัตกรรมทางสังคม (SYSI) ​​ BTS รัช​โยธิน
หลักสูตรละครสร้างสรรค์เพื่อการเข้าใจตัวเอง
วันที่16 – 17  กันยายน  2566
สถานที่สมาคมคนรุ่นใหม่กับนวัตกรรมทางสังคม (SYSI) ​​ BTS รัช​โยธิน
Message us