หลักสูตรระดับกระบวนกร

หลักสูตรเข้มข้นจากประสบการณ์การทำงานอย่างต่อเนื่องยาวนานสี่ทศวรรษของมะขามป้อม กลุ่มคนทำงานคลุกฝุ่น อยู่ในสนามการปฏิบัติจริงบนเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงสังคม โดยทีมวิทยากรตัวจริงที่สกัดบทเรียนแห่งชีวิตของพวกเขามาเป็นกิจกรรมการเรียนรู้สุดสร้างสรรค์ จากผู้เรียนที่เป็นนักสร้างการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายบทบาททั้งครู อาจารย์ นักการศึกษา นักกิจกรรมทางสังคม 

วิทยากรกระบวนการหลายร้อยคนได้กลับไปต่อยอดความรู้ สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดจริงในห้องเรียน และฐานปฏิบัติการ

หลักสูตรระดับกระบวนกร Facilitator ระยะเวลา 2 วัน 12  ชั่วโมง

หลักสูตรห้องเรียนสร้างสรรค์
วันที่15-16 พฤษภาคม 2564
สถานที่บ้านวุฒากาศ กรุงเทพฯ

หลักสูตรละครสร้างสรรค์เพื่อการเข้าใจตัวเอง
วันที่5-6 มิถุนายน 2564
สถานที่บ้านวุฒากาศ กรุงเทพฯ
หลักสูตรการสื่อสารสร้างสรรค์
วันที่19-20 มิถุนายน 2564
สถานที่บ้านวุฒากาศ กรุงเทพฯ

หลักสูตรการออกแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
วันที่10-11 กรกฎาคม 2564
สถานที่บ้านวุฒากาศ กรุงเทพฯ
หลักสูตรการเรียนรู้เท่าทันสื่อ
วันที่14-15 สิงหาคม 2564
สถานที่บ้านวุฒากาศ กรุงเทพฯ

หลักสูตรที่น่าสนใจ

Message us