หลักสูตรระดับกระบวนกร

หลักสูตรเข้มข้นจากประสบการณ์การทำงานอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่าสี่ทศวรรษของมะขามป้อม กลุ่มคนทำงานคลุกฝุ่นที่อยู่ในสนามการปฏิบัติจริงบนเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงสังคม โดยทีมวิทยากรตัวจริงที่เปี่ยมประสบการณ์จากการลงมือทำจริง สกัดบทเรียนแห่งชีวิตของพวกเขามาเป็นกิจกรรมการเรียนรู้แสนสนุกสุดสร้างสรรค์ เน้นการมีส่วนร่วมจากประสบการณ์ตรงของผู้เรียน บนฐานทฤษฎี “การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง” (Transformative Learning )

จากผู้เรียนที่เป็นนักสร้างการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายบทบาททั้งครู อาจารย์ นักการศึกษา นักกิจกรรมทางสังคม และผู้สนใจ จากผู้เรียนนับพันคนที่ได้กลับไปต่อยอดความรู้ สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดจริงในห้องเรียน และ พื้นปฏิบัติการของตนเอง (สามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจไม่จำเป็นต้องต่อเนื่องกัน)

หลักสูตรพื้นฐานสำหรับกระบวนกร ครูอาจารย์ นักการศึกษา นักกิจกรรมทางสังคม นักปฏิบัติการเรียนรู้และผู้สนใจงานกระบวนกรและการออกแบบการเรียนรู้

หลักสูตรระดับกระบวนกร Facilitator ระยะเวลา 2 วัน 12  ชั่วโมง

คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียด
หลักสูตรห้องเรียนสร้างสรรค์
วันที่4-5 มิถุนายน 2565
สถานที่Clazy cafe BTS สนามเป้า
คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียด
หลักสูตรการสื่อสารสร้างสรรค์
วันที่18-19 มิถุนายน 2565
สถานที่Clazy cafe BTS สนามเป้า
คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียด
หลักสูตรละครสร้างสรรค์เพื่อเข้าใจตัวเอง
วันที่9-10 กรกฏาคม 2565
สถานที่Clazy cafe BTS สนามเป้า
คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียด
หลักสูตรการออกแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
วันที่30-31 กรกฎาคม 2565
สถานที่Clazy cafe BTS สนามเป้า
คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียด
หลักสูตรการเรียนรู้เท่าทันสื่อ
วันที่27-28 สิงหาคม 2565
สถานที่Clazy cafe BTS สนามเป้า

หลักสูตรที่น่าสนใจ

Message us